TDUB üyelik aidatları ile ilgili bir duyuru yayınlamıştır!

Üyelik Aidatları ve Birlik Üyelik Yükümlülüğü

Tdub Logo Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği

Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği aidatlar ile ilgili keskin bir duyuru yapmıştır.

Duyuru metni;

Sayın Üyelerimiz,

Kanuni düzenlemeler çerçevesinde Birlik Üyelik yükümlülüğü bulunduğu halde Üyelik başvurularını gerçekleştirmeyenler ve 2016 yılı Üyelik Aidatı yükümlülüklerini yerine getirmeyen Birliğimiz Üyeleri 29.02.2016 (Pazartesi) tarihi itibariyle Birliğimiz Statüsü çerçevesinde Sermaye Piyasası Kurulu’na (Kurul) bildirilecektir. Birlik aidatlarını belirlenen süreler içerisinde yatırmayan Üyelerin üyelikleri aidat ödemeleri tamamlanıncaya kadar askıya alınacaktır.

Birliğimiz Üyeliği ve Üyelik yükümlülüklerine ilişkin düzenlemelere aşağıda yer verilmiştir:

6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununun 76’ncı maddesi 2’nci fıkrası “Lisans sahibi, lisans almaya hak kazandığı tarihten itibaren üç ay içinde Üyelik için Türkiye Değerleme Uzmanları Birliğine gerekli başvuruyu yapmakla yükümlüdür. Anılan yükümlülüğe uymayanların lisansı Kurulca iptal edilir.” ve 3’üncü fıkrası “Değerleme kuruluşları, değerleme kuruluşu niteliğini kazandığı andan itibaren üç ay içinde üyelik için Türkiye Değerleme Uzmanları Birliğine gerekli başvuruyu yapmakla yükümlüdür. Bu yükümlülüğe uyulmaması hâlinde, Kurul, bu kuruluşlar hakkında faaliyetlerinin durdurulması ve yetkilerinin iptali dâhil her türlü tedbiri almaya yetkilidir.” hükümlerini içermektedir.

Birlik Üyeliği, Birliğimiz Statüsünün 8 ve 30’uncu maddesi hükümleri ile düzenlenmektedir.

 • Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan Değerleme Uzmanlarının Birliğe Üye olmaları ihtiyaridir. Ancak kamu kurum ve kuruluşlarındaki görevleri sona eren değerleme uzmanlarının Birliğe Üye olmak için üç ay içinde Birliğe başvurmaları zorunludur. Kamu kurum ve kuruluşlarında çalıştığı için Üye olmayan Değerleme Uzmanları, Birliğe Üye olmadıkları sürece Birlik tarafından sağlanacak haklardan yararlanamazlar ve genel kurullara katılamazlar. Kendi isteğiyle Birliğe Üye olan kamu kurumu ve kuruluşlarında çalışan Değerleme Uzmanları, Birlik Üyeliğinin getireceği hak ve yükümlülüklere tabi olup bu yükümlülükleri yerine getirdikleri sürece genel kurullara katılabilir ve oy kullanabilirler. Kamu kurum ve kuruluşlarının iştiraki olup, Kurul tarafından değerleme kuruluşu olarak yetkilendirilen kuruluşlarda çalışanlar bu madde kapsamında değerlendirilmezler.
 • Birlik Üyesi gerçek kişiler, gayrimenkul değerleme faaliyetinde bulunmadıkları veya gayrimenkul değerleme faaliyetinde bulunan bir şirkette ortak, yönetici veya çalışan olmadıklarını beyan ettikleri takdirde, talepte bulundukları tarihi takip eden takvim yılı başından itibaren geçerli olmak ve bir yıldan az olmamak kaydıyla Üyeliklerinin askıya alınmasını talep edebilirler. Kendi talebi üzerine Üyeliği askıya alınan Birlik Üyeleri, bu süre içerisinde oy haklarını ve yönetimde temsil haklarını kullanamayacakları gibi Birlik Üyelerine sağlanan hiçbir haktan ve Gayrimenkul Değerleme Lisansının sağladığı diğer haklardan da faydalanamazlar. Üyeliği askıya alınan Birlik Üyesinin, tekrar gayrimenkul değerleme faaliyetinde bulunmak istemesi halinde, ilgili yıl için belirlenen Birlik aidatını ödeyerek Birliğe başvuru yapması gerekmektedir. Gerçeğe aykırı beyanda bulunan Birlik Üyelerinin lisansı kurulca iptal edilir.
 • Birlik aidatlarını belirlenen süreler içinde yatırmayan Üyelerin Üyelikleri aidat ödemeleri tamamlanıncaya kadar askıya alınır. Üyeliği askıya alınan Üyeler genel kurulda oy kullanamaz ve Birlik tarafından sağlanacak haklardan yararlanamazlar.
 • Üyelik kaydının silinmesi ve Üyeliğin askıya alınması işlemleri, yönetim kurulu kararı ile yapılır. İtirazlar kararın Üyeye tebliğ edildiği tarihten itibaren bir ay içinde Kurula yapılır. Kurulun bu konuda alacağı karar kesindir.
 • Konut değerleme uzmanlığı lisansına sahip olan kişilerin, talep etmeleri halinde, Birliğe Üye olmaları mümkündür. Kendi isteğiyle Birliğe Üye olan Konut Değerleme Uzmanlığı lisansına sahip bu kişiler, Birlik Üyeliğinin getireceği hak ve yükümlülüklere tabi olup, yükümlülüklerini yerine getirdikleri sürece genel kurullara katılabilir ve oy kullanabilirler.
 • Birliğin bireysel ve kurumsal Üyeleri olan Değerleme Uzmanları ve Değerleme Kuruluşları için ayrı ayrı olmak üzere üyeliğe giriş ücreti ve yıllık aidat Birlik genel kurulunca her yıl için belirlenir. 2016 yılı Üyelik Giriş Ücret ve Üyelik Aidatları Birliğimizin Dördüncü Olağanüstü Genel Kurulunda belirlenmiştir. Buna göre Üyelik Giriş Ücreti ve yıllık Üyelik Aidatlarında, 2015 yılı için belirlenen tutarlarda bir değişikliğe gidilmemiş olup 01.01.2016 tarihinden 31.12.2016 tarihine kadar Üyeliğe Kabul edilecek olan gerçek kişi Üyelerden 500 TL, tüzel kişi Üyelerden 10.000 TL giriş ücreti alınmaktadır. 2016 yılı için gerçek kişi Üyelerden 300 TL, tüzel kişi Üyelerden 4.000 TL yıllık aidat alınmaktadır. Zamanında yapılmayan ödemeler için yasal faiz uygulanacaktır.
 • Genel kurulca kabul edilen yıllık aidatların her yılın ocak ayı içerisinde tek seferde ödenmesi zorunludur. Birlik aidatlarını belirlenen süreler içerisinde yatırmayan Üyelerin üyelikleri aidat ödemeleri tamamlanıncaya kadar askıya alınır.
 • Üyeliğe Giriş Ücretinin alındığı yıl ayrıca yıllık Üyelik Aidatı alınmamaktadır.
 • Birlik Üyeliğinin sona ermesi veya her ne sebeple olursa olsun Üyelikten ayrılma halinde Üyeliğe giriş ücretleri ve peşin tahsil edilen yıllık aidatlar iade edilmez.
 • Üyeliğe giriş ücretinin alındığı yıl ayrıca yıllık aidat alınmaz. Gayrimenkul değerleme lisansını almaya hak kazandığı veya Kurul tarafından yetkilendirildikleri tarih, yılın son üç ayına isabet eden ve giriş ücretini ödeyen, ancak diğer üyelik işlemlerini tamamlayamayan değerleme uzmanları ile değerleme kuruluşlarının, Birliğe üyeliklerinin takip eden yılda yapılması halinde, üye olunan yıl ayrıca yıllık aidat alınmaz.
 • Birliğe yapılacak ödemeler, belirlenen süre içinde yapılmadığı takdirde, Birlik tarafından icra yoluyla tahsil olunur. Birlik ödentilerinin ödenmesine dair kararlar 9/6/1932 tarihli ve 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunun 68 inci maddesinde yazılı resmi belge niteliğindedir.
 • Her ne sebeple olursa olsun üyelikten ayrılan Birlik üyeleri geçmiş döneme ilişkin aidat borçlarının tamamını tüm faizleri ile birlikte ödememeleri durumunda yeni üyelik başvuruları kabul edilmez.
 • Kurul tarafından lisansı veya yetkisi süreli iptal edilen Üyeler, iptal kararı kaldırılana kadar yıllık aidat ödemezler. Faaliyete başlamaları halinde ise, süreli iptal kararı nedeniyle faaliyette bulunmadıkları dönem dâhil olmak üzere geçmiş döneme ilişkin tüm aidat borçlarını faaliyete başladıkları tarihten itibaren bir ay içinde yasal faizi ile birlikte ödemekle yükümlüdürler. Lisansın veya yetkinin süresiz iptal edilmesi durumunda ise, üyenin faaliyette bulunmadığı döneme ait aidat borçları silinir.

Bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,

Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği

İlgili Duyuru için TIKLAYINIZ

Puanlama

 • 7
 • 10
 • 9
 • 8
 • 9
 • 8.6

  PuanO bir eksper O bir canlı O bir sektör sevdalısı İşte karşınızda EksperMedia