2016 Yılı için Belirlenen ” Asgari ‘Değerleme Rapor Ücretleri Yayımlanmıştır.

2016 Yılı Gayrimenkul Değerleme Rapor Ücretleri Resmi Gazetede Yayımlanmıştır.

Tdub logo

2016 Yılı için belirlenen gayrimenkul değerleme rapor ücretleri 30 Aralık 2015 ÇARŞAMBA tarihli 29578 sayılı Resmi Gazetede 28.12.2015 tarih ve 36/1712 sayılı kurul kararı ilr yayımlanmıştır…

Öncelikle ilk zamdan en son zamma kadar ki 1. 2. ve 3. yıl tarifelerini veriyoruz.
Nereden geldiğimizi unutmamak adına;

(TDUB) – Türkiye Değerleme Uzmanları Birliğince belirlenen Gayrimenkul Değerleme işleminin Bankalara olan rapor ücret tarifesi yayınlanmış bulunmaktadır.

Buna göre en düşük Gayrimenkul Değerleme Ücreti ” Konut ” olarak 415.,-TL dir.

Konut değerleme olarak bilinen minimum değer 415.,-TL olarak belirlenerek sektör içerisinde bulunan lisanslı ve lisanssız tüm çalışanlara hayırlı uğurlu olsun.

En iyi artış işlem kalemi, konut ve akaryakıt istasyonu ile toplu ekspertiz artış birim yüzdesi olurken. En olumsuz vaka ise düzeltilme işlemine gidilmeyen Fabrikalardadır.

Genel düşünce 396 olarak var edilirken. Tdub un 2016 için yaptığı çalışma ve hazırladığı tablo SPK yı etkilemiş görünüyor…

2014 ile 2015 yılı Değerleme Tarifesi arasında bulunan farklar ise şöyledir.

MİNİMUM DEĞERLERDİR.

2013 2014 2015 2016
KONUT 300 325 360  415
DÜKKAN 300 325 396  457
İMARLI ARSA 450 485 504  581
TARLA BAHÇE 450 485 432  498
FABRİKA 750 805 396  456
HASTANE OKUL 750 805 720  830
OTEL 750 805 720  830
AKARYAKIT 900 975 1080  1300
ESKİ ESER YALI 900 1500 1620  2200

Yüzde olarak bakılacak olursa;

Konut %15,3
Dükkan %15,3
Akaryakıt istasyonu %20,3
Eski eser – Yalı %37 Zam almıştır. 

– 2. Grupta yer alan taşınmazlardan İlk bağımsız bölüm için 415 TL, sonraki her bir bağımsız bölüm için ilk rapor ücretinin ilave %7,5’i. (2 ile 100 arası) 100 sonrası ise 3600 TL olarak belirlenmiştir.

– İnşa halindeki gayrimenkulün tamamlanma seviyesinin tespiti amacıyla yapılan değerlemelerde güncel tarifenin %30 ‘u,

– Daha önce hazırlanmış bir rapora ilişkin olarak, aynı değerleme kuruluşundan rapor tarihini takiben 12 ay içerisinde talep edilecek revize raporlarda ise güncel tarifenin %50 ‘ si, olarak belirlenmiştir.

Dikkat edici husus ise şudur; Fabrika raporlarında yaşanan çatlaklar giderilememiştir…

Ücret tarifesi içerisinde beklenen konut minimum değeri geldiği için hiç kimsenin bu konuda bir itirazı olmayacak.

Türkiye Değerleme Uzmanları Birliğini 2015 de yaşanan eksiklere karşı 2016 da SPK ya iyi bir açıklama ve görüş bildirici hamle yaptığı için sektör adına teşekkür ediyoruz. 388 TL olarak spk tarafından belirtilen tablonun, 396 TL olarak tahmin edilmesi akabinde gelen sonuç minimum 415 TL ve birden fazla bağımsız bölümlerin değerleme çalışmalarında %7,5 yapılması sektör adına hayırlı olmuştur.

Şaşırtıcı bir şekilde konut üzerinden %15,3 olarak belirlenen tutarlar sevindiricidir.

Emeği geçen herkese ve Spk ya yapılan güzel çalışma için TDUB’a teşekkür ederiz…


30 Aralık 2015 ÇARŞAMBA tarihli 29578 Sayılı Resmi Gazetede
28/12/2015 tarih ve 36/1712 sayılı kurul kararı ile

Kurul Karar Organı’nın 28/12/2015 tarihli ve 36/1712 sayılı toplantısında, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nun 76’ncı maddesi hükmü uyarınca, Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği üyelerinin vereceği değerleme hizmetlerine ilişkin olarak, 2016 yılı Gayrimenkul Değerleme Asgari Ücret Tarifesi ve Gayrimenkul Değerleme Asgari Ücret Uygulama Esaslarının aşağıdaki şekilde belirlenmesine karar verilmiştir.

GAYRİMENKUL DEĞERLEME ASGARİ ÜCRET UYGULAMA ESASLARI

6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nun 76. Maddesinin Altıncı Fıkrası Uyarınca Belirlenen; Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği Üyelerinin Vereceği Değerleme Hizmetlerine İlişkin Ücretlerin Tutarlarına ve Sınırlarına İlişkin Esaslar

 1.  Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği (Birlik) üyelerinin müşterilerine vereceği değerleme hizmetleri karşılığında tahsil edilecek ücretlerde işbu esaslar ile ekte yer alan asgari ücret tarifesi uygulanır. İşbu esasların ekinde yer alan ücretlerin tutarları asgari nitelikte olup taraflarca işin özelliğine göre daha yüksek bir ücret belirlenebilir.
 2. Ekli tarife ile belirlenen asgari ücret ve masraf tutarları sadece verilecek değerleme hizmetine ilişkin olup, hizmetin verilmesi için gereken ulaşım masrafları ile bu hizmetin verilebilmesi için zorunlu olan bilgi ve belgelerin temininde resmi kurumlara yapılan harç ve benzeri ödemeler, işbu esaslarda belirtilen gayrimenkul bilgi merkezi payı ile KDV ve diğer vergiler gibi ek ücret ve masraflar tahsil edilecek asgari ücrete dâhil edilemez, ayrıca ödenir.
 3. İşbu esaslar çerçevesinde ekte yer alan asgari ücret tarifesi uygulanarak hesaplanacak değerleme hizmetlerine ilişkin ücretlere değerleme raporu başına 1 (bir) Türk Lirası gayrimenkul bilgi merkezi payı eklenir. Söz konusu tutarlar Birliğin belirlediği esas ve yöntemlere göre Birlik üyelerince Gayrimenkul Bilgi Merkezine aktarılır.
 4. Birlik üyelerinin verecekleri değerleme hizmetleri karşılığında tahsil edilecek ücret ve masraflar, verilecek hizmet sonucunda takdir edilecek olan değerler veya değerleme raporunun teslim süresiyle ilişkilendirilemez. Değerleme ücretlerinin, değerleme işi başlamadan önce belirlenmesi gerekmektedir.5) Birlik üyelerince verilecek değerleme hizmetleri için işbu esaslarla belirlenen ücretlerin ödenmesi; değerleme hizmetine konu varlığın alım satımının gerçekleşmesi, bu varlıkla ilgili bir kredi alım işleminin tamamlanması da dâhil olmak üzere hizmetin verilmesi dışında herhangi bir şarta bağlanamaz.
 5. Ekli tarifede belirtilen brüt metre kare büyüklüklerinin belirlenmesinde Belediye İmar Yönetmelikleri dikkate alınır.
 6. Değerleme konusu gayrimenkulün tapuda kayıtlı niteliği ile fiili kullanım niteliği arasında bir fark var ise ve bu fark nedeniyle ilgili gayrimenkul işbu asgari ücret uygulama esaslarının ekli tarifesindeki grupların birden fazlasının kapsamına giriyor ise ücretin belirlenmesinde yüksek olan ücret grubu dikkate alınır.
 7. Birlik üyelerinin, değerleme hizmetini tümüyle başka bir Birlik üyesinden dışardan hizmet alımı yoluyla gerçekleştirebilmeleri ancak müşterileriyle yapacakları değerleme hizmeti sözleşmesinde buna izin veren bir hüküm bulunması şartıyla mümkündür. Bu kapsamda ödenecek ücret ve masraflar ile bunların ödenmesine ilişkin esaslar değerleme hizmeti veren birlik üyesi ile dışarıdan hizmet sağlayan birlik üyesi arasında yapılacak yazılı sözleşmede önceden belirlenir.
 8. Kurulca yetkilendirilmiş gayrimenkul değerleme şirketleri tarafından verilen tüm değerleme hizmetlerinde, ihale veya benzer yöntemlerle işbu Gayrimenkul Değerleme Asgari Ücret Uygulama Esasları ekinde yer alan Gayrimenkul Değerleme Asgari Ücret Tarifesinde belirlenen ücretlerde indirim uygulanamaz.
 9. Değerleme hizmetlerine dayanak olan yazılı sözleşmeler işbu esaslara aykırı olamaz.
 10. İşbu esasların uygulanmasında ortaya çıkabilecek tereddütleri gidermeye Sermaye Piyasası Kurulu yetkilidir.
 11. İşbu Gayrimenkul Değerleme Asgari Ücret Uygulama Esasları ve eki Gayrimenkul Değerleme Asgari Ücret Tarifesi Resmî Gazete’de yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer.

Puanlama

 • 10
 • 10
 • 10
 • 10
 • 10
 • 10

  PuanO bir eksper O bir canlı O bir sektör sevdalısı İşte karşınızda EksperMedia