Bilirkişilik Kanun Tasarısı TBMM Başkanlığında.

Kamulaştırma davalarında taşınmaz malın bedel tespiti yapılırken, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından kabul edilen değerleme standartları da dikkate alınacak.

Gayrimenkul Değerleme Uzmanı Nasıl Olunur

Kamulaştırma davalarında taşınmaz malın bedel tespiti yapılırken, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından kabul edilen değerleme standartları da dikkate alınacak.

Kamulaştırma davalarında görevlendirilen bilirkişiler, bilirkişilik bölge kurulları tarafından hazırlanan listelerden seçilecek.

Bilirkişi kurulunun üye sayısı 5 kişiden 3 kişiye düşecek. Bilirkişilerden biri taşınmaz geliştirme konusunda yüksek lisans veya doktora yapmış uzmanlar ya da Sermaye Piyasası Kanununa göre yetkilendirilen Gayrimenkul Değerleme Uzmanları arasından seçilecek. Gayrimenkul değerleme uzmanları bakımından, bilirkişiliğe kabul için aranan temel eğitim alma ve fiilen beş yıl görev yapma şartları, yüksek lisans veya doktora yapmış uzmanlar bakımından ise fiilen beş yıl görev yapma şartı aranmayacak. Bu uzmanlar kayıtlı oldukları bilirkişilik bölge kurulunun yargı çevresiyle sınırlı olmaksızın görevlendirilecek.

Bilirkişilerin uzmanlık alanları, kamulaştırılacak taşınmazın niteliği göz önüne alınarak belirlenecek.

Bilirkişi kurulu, taşınmaz malın değerini yasal kriterlere göre tayin ve takdir ederek, gerekçeli raporunu 15 gün içinde mahkemeye verecek. Bilirkişilerce yapılan değer tespitinde, idare tarafından belgelerin mahkemeye verildiği gün esas tutulacak.

Kamu hizmeti için malikin rızası olmaksızın fiili olarak el konulması sebebiyle mülkiyet hakkından doğan taleplere ilişkin açılacak davalarla tasarrufu kısıtlanan taşınmaz mallar hakkında açılacak davalarda görevlendirilecek bilirkişilerin seçiminde de aynı kurallar uygulanacak.

Başka uzmanlığı olmayan hukukçular bilirkişi olamayacak

Gerçeğe aykırı bilirkişilik yapanlara öngörülen 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası, 3 yıldan 7 yıla çıkarılacak.

Genel bilgi veya tecrübeyle ya da hakimlik mesleğinin gerektirdiği hukuki bilgiyle çözümlenmesi mümkün olan konularda bilirkişiye başvurulamayacak. Hukuk öğrenimi görmüş kişiler, hukuk alanı dışında ayrı bir uzmanlığa sahip olduğunu belgelendirmedikçe bilirkişi olarak görevlendirilemeyecek.

Düzenlemenin yayımı tarihinden itibaren en geç bir ay içinde Danışma Kurulu ve bölge kurullarının üyeleri ilgili kurum veya kurullar tarafından seçilecek.

Danışma Kurulunun ilk toplantı tarihi, üyelerin üç yıllık görev süresinin başlangıcı olarak kabul edilecek.

Düzenlemenin uygulanmasına ilişkin yönetmelikler, yayımı tarihinden itibaren en geç 6 ay içinde yürürlüğe konulacak ve bu yönetmeliklerin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren en geç 6 ay içinde bilirkişilik sicili ve listeleri oluşturulacak. Daha sonra sicil ve listelere uygun bilirkişi görevlendirilmesini sağlamak amacıyla Adalet Bakanlığı tarafından bir ilan yapılacak. Bu ilan yapılıncaya kadar mevcut bilirkişi listelerine göre bilirkişi görevlendirilmesine devam edilecek.

Kaynak : Haberler.Com

Puanlama

  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8

    PuanO bir eksper O bir canlı O bir sektör sevdalısı İşte karşınızda EksperMedia