Değerleme raporlarında ” Satış Kabiliyetleri ”

TAPU TAKYİDATINA GÖRE YAPILACAK İŞLEM TAPU TAKYİDATINA GÖRE YAPILACAK İŞLEM Satılabilir  Satışı Güç Satılamaz
1- İcrai/İhtiyadi Haciz/ Satışa Arz/Satış Vaadi/Satışına Gidilmiştir/150C X
2- Kamu Haczi X
3- İhtiyadi Tedbir X
4- Vakıf Şerhi X
5- İflas Şerhi:  iflas edenin iflas masası kapsamındaki malları üzerinde idare ve tasarruf yetkisi kısıtlanmış olur (İcraİK, m. 191). X
6- Konkordato Şerhi: Bu şerhten başlayarak borçlunun tasarruf hakkı İcraİK’nun 290. maddesi gereği yasaklanmış olur. X
7- Ortaklığın giderilmesi şerhi (izale-i şuyu): Yargı Kararıyla Yapılan Paylaşım (Kazai Taksim) X
8- Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Belirtmesi: 1. Derece X
9- Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Belirtmesi: 2. Derece veya derecesi bilinemiyorsa X
10a-775 sayılı Gecekondu Kanunu Uygulaması: bireysel ve konut kredisine konu ise X
10b-775 sayılı Gecekondu Kanunu Uygulaması ticari krediye konu ise 10 yıllık süre geçmedi ise X
10c- 775 sayılı Gecekondu Kanunu Uygulaması ticari krediye konu ise (10 yıllık süre geçti ise) X
11- 2981 sayılı İmar Affı Kanunu Belirtmesi: X
12- “Bina X kişisine aittir” Belirtmesi; Şerhe konu bina mevcut ise binanın değerinin yasal-mevcut değerden düşülmesi X
13- a – İskan Kanununa Göre Belirtme: Yasa da, tasarruf hakkı kısıtlaması için konulan süreye dikkat edilmelidir. Bu süre geçmesine karşın tapudan silinmeyen şerhin tasarruf yetkisine bir etkisi olmamakla birlikte, idareden alınacak bir belge ile bu şerhin kaldırılmasında da yarar bulunmaktadır 10 yıl geçti ise X
13- b – İskan Kanununa Göre Belirtme 10 yıllık geçmedi ise X
14- 7269 sayılı Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanun Kapsamında Deprem Bölgelerindeki Taşınmazlar: X
15- Taşkömürü Havzasında Belirtme: X
16- a – 1164 sayılı Arsa Üretimi Ve Değerlendirilmesi Hakkında Yasaya Göre Şerh: Devir şartlarına uygun olarak kullanımı var ise X
16- b – 1164 sayılı Arsa Üretimi Ve Değerlendirilmesi Hakkında Yasaya Göre Şerh: Devir şartlarına uygun kullanılmıyorsa X
17- Üst hakkı: (Rapor hazırlanırken tüm belgeler- üst hakkı sözleşmesi vb. – incelenmelidir). X
18- a-İntifa Hakkı: X
18- b-İntifa Hakkı: Akaryakıt istasyonu ise X
19- Geçit Hakkı: X
20- İştirak Halinde Mülkiyet ve İştirakin Bozulması (Feshi): İştirak Halinde Mülkiyetin Feshi: X
21- a-Alım (İştira) Hakkı: 10 yıllık süre doldu ise X
21- b-Alım (İştira) Hakkı: 10 yıllık süre dolmadı ise X
22- Kira Şerhi X
23- a-Kat Karşılığı İnşaat Hakkı Şerhi Arsa ve İnşaat Seviyeli ise X
23- b-Kat Karşılığı İnşaat Hakkı Şerhi Taşınmaz tamamlanmış ise X
24- Geçici Tescil Şerhi: X
25- Artmirasçı (Aday mirasçı) Atanması Şerhi: Şerh tapu kütüğünü kilitlememektedir. X
26- Hatalı Blok ve Hatalı Bağımsız Bölüm tespiti  – Trampa X
27- 6306 ve 5393/m.73 kapsamında dönüşüm alanı ilan edilen yerler:
a)2001 yılı ve sonrasında inşa edilmiş, yapı ruhsatı ve iskan belgesi almış ya da yapı denetim kuruluşunun teknik raporu ile ruhsat ve eki projelerine uygun inşa edildiği tespit edilen taşınmazlar;
b)2001 yılı ve sonrası inşa edilmiş, ancak iskan almamış ya da alsa dahi ruhsata aykırı inşa edilmiş taşınmazlar; X
c)2001 öncesinde inşa edilmiş yapılar için ise, sadece iskanı alınmış ve projesine uygun inşa edilmiş olması halinde; X
28- Riskli Yapı Belirtmesi var ise
28a-Riskli bir yapıda bulunan ancak henüz yıkılmamış olan bir taşınmaz X
28b1- Bina yıkılmış ve gerekli izinler alınmış taşınmazın inşaatı tamamlanmamış ise X
28b2- Bina yıkılmış ve taşınmazın inşaatı ruhsat ve eklerine uygun olarak tamamlanmış ise X
29- Rezerv Alan X
Rezerv alanà Terki var iseà Üzerinde yapılaşmaya izin verilmiyorsa (Bölge bazında değerlendirilecektir.)
Rezerv alanà Terki YOK iseà Üzerinde yapılaşmaya izin veriliyorsa X
31- 3402 sayılı Kadastro Kanunu’nun 22/a maddesine göre konulan şerh: X
32- Muvakkat İnşaat Şerhi: X
33- Hisseli Taşınmaz: X
34- Yabancı Uyruklular Adına Kayıtlı Taşınmazlar: X
35- Otopark Şerhi: X
36- Aile Konutu Şerhi X
37- Belediye Gelirlerine Göre Kısıtlı/Katılım Payı X
38- a-Tevhit Şartı – Arsa ise X
38- b-Tevhit Şartı – Üzerinde ruhsatlı yapı varsa ve yeni ise X
39- Mutlak Koruma Kuşağı/ Kısa Mesafede Üzerinde Ekili Kısım Yok ise X
40- Kısa Mesafede Üzerinde Ekili kısım var ve ilgili kurumdan uygunluk görüşü var ise X
41- 6537-5403 X
42- İmar Kanunu 18. Madde X
43- Gedik Hakkı X
44a-3083 –  6. Madde X
44b-3083 – 11. Madde X
44c-3083-  13. Madde Toplulaştırma devam ediyorsa – Yön. 24.md X
45a-Geri Alım(Vefa) Hakkı 10 Yıllık Süre Doldu ise X
45b-Geri Alım(Vefa) Hakkı 10 Yıllık Süre Dolmadı ise X
46- X
a)2942 Kanunun 7.  Maddesi 6 Aylık Süre Dolmuş ve Dava Yok
b)2942 Kanunun 7.  Maddesi 6 Aylık Süre Dolmamış ve Dava Var X
c)2942 Kanunun 31/B. Maddesi parselin tümünü kapsıyorsa X
47- Korunması gerekli Kültür Varlığı – Kültür ve Tabiat Varlığı Belirtmesi: X
1.     Derece Doğal Sit: İmar Planı Tarihi ile Ruhsat ve İskan Tarihi Karşılaştırılarak Müktesep Hakka İstinaden X
1.     Derece Doğal Sit: İmar Planı Tarihi ile Ruhsat ve İskan Tarihi Karşılaştırılarak Müktesep hak yok ise X
2.     Derece Doğal Sit X
3.     Derece Doğal Sit X
1.      Derece Arkeolojik Sit: İmar Planı Tarihi ile Ruhsat ve İskan Tarihi Karşılaştırılarak Müktesep Hakka İstinaden X
1.     Derece Arkeolojik Sit: İmar Planı Tarihi ile Ruhsat ve İskan Tarihi Karşılaştırılarak Müktesep Hak yok ise X
2.      Derece Arkeolojik Sit: İmar Planı Tarihi ile Ruhsat ve İskan Tarihi Karşılaştırılarak Müktesep Hakka İstinaden X
2.     Derece Arkeolojik Sit: İmar Planı Tarihi ile Ruhsat ve İskan Tarihi Karşılaştırılarak Müktesep Hak yok ise X
3.     Derece Arkeolojik Sit X
48- Kentsel ve Tarihi Sit Alanları X
49 a-Kesinleşmiş Mahkeme Kararı Var ise Taşınmazı Etkilemiyorsa X
49 b-Etkiliyorsa Ve/Veya Bilgi Edinilemiyorsa X

YUKARIDA BULUNAN SONUÇ BELİRTİMLERİ HER BANKADA FARKLILIK GÖSTEREBİLMEKTEDİR…
ÖRNEK BİR TABLODUR.
YASAL BİR ÇALIŞMA DEĞİLDİR.
BİLGİ MAHİYETİNDEDİR.