Gayrimenkul Değerleme Yöntem ve Alanları

Değerlemede Kullanılan Yöntemler
Değerlemede yaygın olarak kullanılabilir olan farklı değerleme yöntemleri bulunmaktadır. Bu yöntemler sırasıyla “Emsal Karşılaştırma Yaklaşımı”, “Gelir İndirgeme Yaklaşımı” ve “Maliyet Yaklaşımı” ve “ Geliştirme” yöntemleridir.

EMSAL KARŞILAŞTIRMA YAKLAŞIMI (Satışların Karşılaştırılması Yöntemi)
Bu karşılaştırmalı yaklaşım benzer veya ikame mülklerin satışını ve ilgili piyasa verilerini dikkate alır ve karşılaştırmaya dayalı bir işlemle değer takdiri yapar. Genel olarak değerlemesi yapılan mülk, açık piyasada gerçekleştirilen benzer mülklerin satışlarıyla karşılaştırılır. İstenen fiyatlar ve verilen teklifler de dikkate alınabilir.

Kullanım alanları
Yeterli ve güvenilir veri bulunabilmesi durumunda her cins gayrimenkule uygulanabilir.
Veri olması durumunda değeri belirlemek için en uygun yaklaşımdır.
Özel amaçla inşa edilmiş gayrimenkullerin değerinin belirlemek için kullanılmaz. (örnek müze, kütüphane,cami, okul..vs)
Genellikle gelir getirmeyen gayrimenkullerin (arsa gibi) değerlendirilmesinde kullanılır.
Ülkemizde konut değerlemesinde yaygın bir kullanım alanı vardır.
Mal sahibi tarafından kullanılan ticari ve sanayi mülkler için en iyi göstergeleri sağlar.
Geçmiş veriler değerlendirilirken verinin gerçekleştiği dönemden bu yana gelişen piyasa davranışlarındaki değişiklikler göz önüne alınmalıdır.
Uygulamadaki Zorluklar
Basit ancak uygulanması söylenildiği kadar kolay olmayan bir yöntemdir.
Belli bir dönem içinde satışı gerçekleşmiş emsaller bulmak zor olduğu gibi gerçek satış bedellerine ulaşmak kolay değildir.
Emsaller arasındaki farkları matematikselleştirmenin de zorlukları bulunmaktadır.
Kullanılmasının uygun olmadığı durumlar
Verilerin yetersiz olduğu ortamlarda yanılgılara neden olur.
Fiyatların hızlı değiştiği (Volatil) dönemlerde kullanılması yanıltıcıdır.
Yöntemde Kullanılabilecek Kaynaklar
Gerçekleşmiş satışlar
Kontratlar
Teklifler
Resmi kayıtlar
Emlak komisyoncularından alınan bilgiler
Medya: Gazeteler/internet/gayrimenkul dergileri bilgileri
Diğer değerleme uzmanları
Müzayedeler
Mülk yöneticileri
Değerleme uzmanının arşivleri
Her ne kadar bu kaynaklardan birtakım bilgilere ulaşılsa da değerlenen mülkle bu gayrimenkullerin benzerliği ve bilgilerin doğruluğu irdelenmeli ayrıca diğer tekniklerle değerleme çalışması desteklenmelidir. Çalışmalardaki proses adımları aşağıdaki gibi gerçekleştirilmelidir.
Verilerin araştırılması
Verilerin doğrulanması
İlgili karşılaştırma birimlerinin seçimi
Emsal satışların incelenmesi ve düzeltilmesi
Birçok değer göstergesinin tek bir değere denkleştirilmesi

MALİYET YAKLAŞIMI

Bu yöntemde, var olan bir yapının günümüz ekonomik koşulları altında yeniden inşa edilme maliyeti gayrimenkulun değerlemesi için baz kabul edilir. Bu anlamda maliyet yaklaşımının ana ilkesi kullanım değeri ile açıklanabilir. Kullanım değeri ise, “ Hiçbir şahıs ona karşı istek duymasa veya onun değerini bilmese bile malın gerçek bir değeri vardır “ şeklinde tanımlanmaktadır.

Bu yöntemde, gayrimenkulun önemli bir kalan ekonomik ömür beklentisine sahip olduğu kabul edilir. Bu nedenle, gayrimenkulun değerinin fiziki yıpranmadan, fonksiyonel ve ekonomik açıdan demode olmasından dolayı zamanla azalacağı varsayılır. Bir başka deyişle, mevcut bir gayrimenkulun bina değerinin, hiçbir zaman yeniden inşa etme maliyetinden fazla olamayacağı kabul edilir. Bu teknikte gayrimenkulün bina maliyet değerleri, Bayındırlık Bakanlığı Yapı Birim Maliyetleri, binaların teknik özellikleri, binalarda kullanılan malzemeler, piyasada aynı özelliklerde inşa edilen binaların inşaat maliyetleri, müteahhit firmalarla yapılan görüşmeler ve geçmiş tecrübeler gibi veriler dikkate alınarak yapılan hesap ve maliyetler göz önüne alınır. Binalardaki yıpranma payı, binanın gözle görülür fiziki durumu dikkate alınarak hesaplanabilir.

Bu teknikte gayrimenkulun değerinin, arazi ve binalar olmak üzere iki farklı fiziksel olgudan meydana geldiği kabul edilir. Arazi değeri emsal yaklaşımlardan yola çıkılarak takdir edilir. Binaların değeri ise yukarıda bahsedilen yöntemlerle belirlenerek yıpranma payları düşülerek oluşturulur. Sonuç değer takdirine ise bu her iki değer toplanarak ulaşılır.

Kullanım alanları
Piyasada sık sık alım-satımı yapılmayan mülklerin değerlemesinde,
Özel kullanımı olan yapılar değerlemeye konusu ise,
Karşılaştırılabilir satış bilgisi olmadığında,
Alışılagelmişin dışında bir mülk olduğunda veya çok yavaş bir pazarı olduğunda,
Gelir getiren bir mülk cinsi olmadığında,
Yarım kalmış veya teklif aşamasındaki projelerin değerleme çalışmalarında,
Arsa ve yapıların ayrı ayrı değerlendirilmesi gerekli durumlarda,Eklentiler ve yenilemeler söz konusu olduğunda,
Emsal satış bilgileri yetersizse,
Gelirlerin kapitalizasyonu yaklaşımına tam güvenilemiyorsa,
Emsal karşılaştırma yönteminde bazı kalemlerin parasal düzeltmelerinde,
Fizibilite çalışmalarında

GELİRLERİN KAPİTALİZASYONU YAKLAŞIMI

Yöntem iki temel metodolojiyi destekler
Direkt Kapitalizasyon Yöntemi
Gelirlerin Getirisi Kapitalizasyonu Yöntemi
Bu yöntemde değerleme uzmanı mülkün gelecekteki yararları ve üretme kapasitesini modelleyerek inceler ve geliri bir güncel değer göstergesini kullanarak kapitalize eder. Çalışmalar sırasında mülke ait gelir ve harcama verileri dikkate alınır ve indirgeme yöntemi ile değer tahmini yapılır. Beklenti ilkesi yaklaşımın temel ögesidir. Yöntem ayrıca mülkün satış fiyatı ve kira beklentisi arasındaki ilişkiyi yansıtır.

Zorluklar
Benzer gelir-gider beklentileri olan örneklerinin verilerinin seçimi gereklidir.
Getiri oranları benzer özellikleri olan mülklerden seçilmelidir.
Uygulayıcının gelir, gider ve boşluk tahminlerini çok iyi hesaplaması gereklidir.
Kullanılmasının uygun olmadığı durumlar
Gelir getirmeyen mülkler
Uygun ve sağlıklı ölçülebilir değerin alınabileceği verilerin olmadığı durumlar
Direkt Kapitalizasyon Yöntemi
Sonuca varmak için yıllık gelirin mal bedeli ilişkisini kuran direkt kapitalizasyon (brüt kira çarpanı yöntemi)
Toplam yıllık gelir / Kapitalizasyon oranı = Değer veya
Toplam Yıllık Gelir x Mülkün Kendini Amorte etme Süresi = Değer
Bu yöntemde sık yapılan yanlışlıklar
Kiralamalara baz kira + ciro uygulamalarında ciro ile ilgili yüzdenin kira rakamına dahil edilmeden analiz yapılması,
Toplam potansiyel brüt gelir yerine yalnızca yıl içindeki kira gelirlerinin dahil edilmesi,
Bina sahibi tarafından kullanılan alanlar varsa bunların dahil edilmemesi
Karşılaştırılabilir mülkler karşılaştırılabilir kapitalizasyon oranına sahip olup olmadığına bakılmaması,

Gelirlerin Getirisi Kapitalizasyonu Yöntemi

Zaman içindeki potansiyel gelir kaynaklarının, nakit akışlarının, boşluk-kira kayıplarınında dahil edilip, faaliyet giderlerinin düşüldüğü ve tekrar satış hasılatının da yatırımın içine dahil edildiği, uygun bir geri dönüş iskonto oranı ile hesaplayan getiri kapitalizasyonudur.

Yaklaşımda geleceğe yönelik aşağıdaki içerikler olmalıdır:
Güncel piyasa rayiçleri ve beklenen rayiç değişimleri,
Mevcut taban kira ve sözleşmeye dayalı kira düzeltmeleri,
Yenileme opsiyonları,
Mevcut ve beklenen gider iadesi şartları,
Kiracı değişimleri,
Yeni kira sözleşmesi şartları, boşluk oranları, varsa kiracılara verilen sübvansiyonlar, kiracıya yer hazırlama maliyetleri, kiralama komisyonları,
İşletme giderleri,
İskonto oranı,
Gelir kapitalizasyonu her iki yöntemle de hesaplandığında benzer değer göstergeleri üretmelidir.

_____________________________________________________________________________________________________

GELİŞTİRME YAKLAŞIMI

Bu yaklaşımda gayrimenkule teklif edilen bir veya birden fazla geliştirme projesi modeli uygulanarak, planlanan bir proje ve/veya arsa üzerinde geliştirilebilecek projeler varsayımlarla desteklenip modellenir. Bu modelleme yasal olarak mümkün, finansal olarak olanaklı, ekonomik olarak azami düzeyde verimli yani “en iyi ve en verimli kullanımı“ olmalıdır.

Bu çalışmalarda projenin girişimci yönünden incelenmesi yapılır. Çalışma kapsamında proje konusu ürünün yer aldığı sektörün mevcut durumu ve geleceğe yönelik beklentilerin incelenmesi ve değerlendirilmesi söz konusudur. Projenin yapılması durumunda yapılacak harcamalar tahmin edilerek firmanın pazarlama politikaları ve genel fizibilite prensipleri dikkate alınarak toplam getiri ve harcamalarla ilgili bir gelir-gider tahmini yapılır.

Geliştirilmesi durumunda sektörün genel durumu, benzer projelerin istatistiksel rakamları ve mevcut ekonomik koşullar ve beklentiler çevresinde proje ile ilgili varsayımlarda bulunulur.

Bu çalışmalar neticesinde projenin performans tahmini yapılarak projenin gelirlerin indirgenmesi yöntemi ile net bugünkü değer hesabı yapılır.

 

Kaynak : Evagd