İpotek Hakkında Bilinmesi Gerekenler | Murat Ergin

İpotek Hakkında Bilinmesi Gerekenler

Tapu ipotek haciz terkin

İpotek Nedir?

İlk olarak ipoteğin tanımını yapmak gerekirse, henüz doğmamış olmakla beraber doğması kesin veya olası bulunan herhangi bir alacak ipotekle güvence altına alınabilir. İpoteğe konu olacak taşınmazın, borçlunun mülkiyetinde bulunması gerekmez. Üçüncü kişilerinde mülkiyetinde bulunan gayrimenkullere ipotek konularak finansman sağlanabilir. İpotek gayrimenkul’ün finans sisteme entegre edilmesi için oldukça önemli bir araçtır.

İpotek Nasıl Kurulur?

İpotek tapu kütüğünün rehinler hanesi tarih, yevmiye ve derece belirtilerek kurulur. Miktarı belli rehin derecesine yerleştirilir ve tescilden sonra alacak miktarında meydana gelecek değişmelere bakılmaksızın sırasını korur. Buradan anlaşıldığı üzere ipotek arasındaki sıralama derceye bakılarak yapılmaktadır. Daha sonraki süreçte tapu memuru istem üzerine alacaklıya ipoteği gösteren bir belge verir. Sadece tescilin yapıldığını ispata yarayan bu belge kıymetli evrak niteliği taşımaz.

Değerleme Çalışması cephesi

İpotek tesis edilmeden önce lisanslı değerleme uzmanı tarafından gayrimenkulün değer tespit çalışması yapılır. Bu çalışma sırasında gayrimenkulün güncel tapu kaydı, belediye dosya incelemesi, imar durumu ve bölge analizleri yapılarak değerleme çalışması tamamlanır. Bu çalışma sonunda oluşacak değerin belirlenen kısmı ipotek sistemi sayesinde tapu kütüğüne tescil edilir. Gayrimenkul değer tesptinde sıklıkla emsal karşılaştırma, gelir indirgeme ve maliyet yöntemi kullanılmaktadır.

İcra Yoluyla Satış cephesi

İpotekten kurtarma ihbarına karşı alacaklılar, ihbarın tebliğinden başlayarak bir ay içinde giderleri peşin ödemek suretiyle, ipotekli taşınmazın açık artırma yoluyla satılmasını isteyebilirler. Satış, icra dairesince İcra ve İflâs Kanunu hükümlerine göre yapılır. Açık artırmada elde edilen miktarın satış bedelinden veya malik tarafından takdir edilen bedelden fazla olması hâlinde, bu miktar ipotekten kurtarma bedeli sayılır. Artırma bedelinin fazla olduğu hâllerde açık artırma giderleri malike, aksi hâlde açık artırmayı isteyen alacaklıya ait olur.

İcra Yoluyla Satış Borçları Karşılamadığı Durumda Ne Yapılır?

Satış bedeli zanaatkârlar ve yüklenicilerin alacaklarının tamamını karşılamadığı takdirde kalan kısım, ipotek hakkı elde eden önceki sıradaki alacaklıların payına düşen satış bedelinden arsa değeri çıkarıldıktan sonra artan para ile karşılanır. Ancak bu, taşınmaz üzerindeki yüklerin zanaatkarlar ve yüklenicilerin zararına olacağının alacaklılar tarafından bilinebilir olmasına bağlıdır.

Önceki sırada bulunan alacaklılar, rehin senetlerini devrederlerse, bu devir yüzünden zanaatkarlar ve yüklenicilerin elde edemedikleri alacak miktarını tazmin etmekle yükümlü olurlar.

İşe başlandığı, hak sahibi, zanaatkarlar veya yüklenicilerden birinin bildirimi üzerine tapu kütüğünün beyanlar sütununa yazıldıktan sonra, tescilin yapılabileceği sürenin sonuna kadar taşınmaz üzerinde ipotekten başka türde rehin tescil edilemez.

İpotekli Gayrimenkul Satılabilir mi?

Evet satılabilir eğer alan kişi ipoteği kabul ederse aynı şerh tapu kütüğünde devam eder. Yeni malik borcu yüklendiği takdirde alacaklı, kendisine başvurma hakkını saklı tuttuğunu bir yıl içinde yazılı olarak önceki borçluya bildirmezse, borçlu borcundan kurtulur. İpotekli taşınmazın devri, aksi kararlaştırılmış olmadıkça, borçlunun sorumluluğunda ve güvencede bir değişiklik meydana getirmez.

İpotekli Bir Taşınmazın Bölünmesi Yapılabilir mi?

İpotekli taşınmazın bir kısmının veya aynı malike ait bulunan ipotekli taşınmazlardan birinin başkasına devredilmesi ya da ipotekli taşınmazın bölünmesi halinde, aksine bir anlaşma yoksa, rehin taşınmazlara değerleri oranında tapu idaresince re’sen dağıtılır. Bu dağıtımı kabul etmeyen alacaklı, dağıtımın kesinleştiğinin kendisine tebliğinden başlayarak bir ay içinde yazılı bildirimde bulunmak suretiyle alacağın bir yıl içinde ödenmesini borçludan isteyebilir.Yeni malikler, kendilerine ait taşınmaza düşen borcu yüklendikleri takdirde alacaklı, kendisine başvurma hakkını saklı tuttuğunu önceki borçluya bir yıl içinde yazılı olarak bildirmezse, borçlu borcundan kurtulur.

Tapu Kütüğünden İpoteğin Kaldırılması İçin Gerekli Belgeler Nelerdir?

İlk olarak ilgili tapu senedi, eğer tapu senedi temin edilemiyorsa ada ve parsel numarasını belirtir belge buna ek olarak tapu müdürlüğünden alınan takyidat kaydı, Alacaklı ve borçlunun veya yetkili temsilcilerinin fotoğraflı nüfus cüzdanları veya pasaportları, Avukat aracılığı ile yapılan işlemlerde vekalet ve avukat kimliği, tüzel kişiler için vergi numaraları ile ipotek kaldırma işlemi yapılabilir.

www.muraterginakademi.com

Puanlama

  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8

    PuanO bir eksper O bir canlı O bir sektör sevdalısı İşte karşınızda EksperMedia