Net Bugünkü Değer Yöntemi

Net Bugünkü Değer Yöntemi

Değer

Net bugünkü değer yöntemi nedir: Bir yatırımın net bugünkü değeri, yatırımın ekonomik ömrü boyunca sağlayacağı para girişinin önceden saptanmış belirli bir iskonto oranı üzerinden bugüne indirgenmiş değerleri toplamı ile yatırımın gerektirdiği para çıkışının bu belirli iskonto oranı üzerinden bugünkü değeri toplamı arasındaki farktır. Önceden belirlenmiş olan iskonto oranı, projeyle ilgili piyasa faiz oranından etkilenmekte ve sermayenin maliyetini göstermektedir.
Net Bugünkü Değer Nedir
Bir yatırımın sağlayacağı nakit girişlerinin bugünkü değerleri toplamından, yatırım tutarının çıkarılmasıyla bulunan değerdir.
Almaşık Projeler Nedir
Bir yatırım projesinin kabul edilmesiyle, diğer projelerin reddedildiği alternatif yatırım projeleridir.
NBD gerçekleşmiş net gelirleri hesaplayarak, yatırımı yapacak olan kişilere yatırımın kârlı olup olmadığını gösteren bir ölçüttür. Diğer bir anlatımla NBD, yatırımın piyasa değeri ile maliyetleri arasındaki farkı hesaplayarak, yatırımcıların üstlenecekleri risk karşılığında projeye katılıp katılmamaları konusundaki kararlarına yardımcı olur. Net bugünkü değer hesaplaması bu yönteme göre bir yatırım projesinin kabulü için NBD’nin pozitif olması gerekir. Pozitif net bugünkü değerin (NBD>0) anlamı, yatırımdan sağlanacak getirinin yatırım için katlanılan sermayenin maliyetinden yüksek olduğu ve bu yatırım yapılırsa işletmenin gelecekteki değerinin artacağıdır. NBD negatif çıkarsa (NBD
1) Birbirinden bağımsız projelerin kabul ya da red kararının verilmesinde ve
2) Birbirini dışlayan projelerin kabul ya da red kararının verilmesi olmak üzere iki şekilde kullanılmaktadır.
Birbirinden bağımsız projeler söz konusuysa NBD pozitif olan tüm projeler yapılabilir. Bununla birlikte birbirini dışlayan projeler söz konusuysa diğer bir anlatımla kaynakların sınırlı olması durumunda NBD’si en yüksek olan projeye öncelik verilir. Net Bugünkü Değer formülü aşağıda gösterilmiştir.
NÇ : Yatırımın tesis ve işletme döneminde gerektirdiği yıllık para çıkışını,
NG : Yatırımın sağlayacağı yıllık para girişini,
n : Yatırımın tesis ve ekonomik ömrü toplamını,
i : Önceden saptanmış iskonto haddini,
t : 1,2,3,4….n
NET BUGÜNKÜ DEĞER HESAPLAMA ÖRNEKLERİ
1- Doğa işletmesi yatırım tutarı 100.000 YTL olan bir yenileme yatırımı yapmak istemektedir. Yatırımın ekonomik ömrü 3 yıldır. Yatırımdan gelecek üç yıl boyunca sağlanacak net nakit akışları 1. yıl 10.000 YTL, 2.yıl 60.000 YTL, 3.yıl 80.000 YTL dir. Sermaye maliyeti %10 olursa yatırımın net bugünkü değeri ne olur?
2- UMUT işletmesi gelecek yıllardaki talebi karşılamak için 900.000 YTL lik bir genişleme yatırımı yapmak istemektedir. Ekonomik ömrü 5 yıl olan bu yatırımın gelecek yıllarda sağlayacağı net nakit akışları 1.yıl 150.000 YTL, 2.yıl 200.000 YTL, 3.yıl 280.000 YTL, 4. yıl 350.000 YTL, 5. yıl ise 400.000 YTL dir. Sermaye maliyetinin %10 ve 16 olması durumunda yatırımın net bugünkü değeri ne olur?
Net nakit akışlarının %10 iskonto oranı üzerinden nakit girişlerinin bugünkü değeri 998.880 YTL bulunmuştur. Yatırım tutarı 900.000 YTL olduğundan net bugünkü değer (998.880-900.000) ilişkisinden +98.880 olarak bulunur. % 16 iskonto oranı üzerinden ise yatırımın net bugünkü değeri (840.700-900.000) ilişkisinden -59.300 olacaktır.
3- NAİM işletmesi nakit akışları aşağıdaki gibi olan bir yatırım projesini gerçekleştirmek istemektedir. %12 ve % 15 iskonto oranlarına göre NBD hesaplayınız.
Yukarıdaki tablodan görüldüğü gibi yıllık net nakit girişlerinin bugünkü değeri %12 iskonto oranı üzerinden 1.113.100 YTL, %15 iskonto oranı üzerinden ise 996.500 YTL sı bulunmuştur. NBD’ in bulunabilmesi için nakit çıkışlarının da aynı zaman düzeyine getirilmesi gerekmektedir. O yüzden nakit çıkışlarının da veri olan iskonto oranları üzerinden bugünkü değerlerini bulmamız gerekmektedir.
%12 iskonto oranını kullandığımızda NBD=302.300 kabul kararı verilir.
%15 iskonto oranını kullandığımızda NBD=170.300 kabul kararı verilir.
Net Bugünkü Değerin Yapısı
NBD formülünde yer alan, i (iskonto oranı), proje için kullanılan fonların maliyetini göstermektedir. Yatırım projesinin NBD ile i değeri arasında ters yönlü bir ilişki vardır. Diğer bir anlatımla başlangıç harcaması negatif sonraki yıllarda pozitif nakit girişlerine sahip tipik bir projede daha yüksek bir i değeri daha düşük bir NBD, daha düşük bir i değeri ise daha yüksek bir NBD anlamına gelmektedir. Gelecek yıllarda tekrar negatif nakit akışına sahip projelerde ise NBD ve i arasında ilişki ters yönlü olmayabilir. NBD hesaplamalarında i’nin belirlenmesi son derece önemlidir. i değerinin olması gerekenden farklı ya da yanlış hesaplanması, red edilmesi gereken bir projenin kabul edilmesine, kabul edilmesi gereken bir projenin de red edilmesine yol açabilir. İskonto oranının belirlenmesinde şu faktörler dikkate alınmalıdır:
• Firmanın sermaye maliyeti
• Sermayenin fırsat maliyeti
• Firmanın ortalama karlılık oranı
• Yatırımın taşıdığı risk
• Firmanın var olan ve potansiyel ortaklarının yatırımlarından bekledikleri en düşük kar oranı
Yatırım kararının verilmesi finans yöneticisi NBD’in i deki değişmelere karşı duyarlılığını analiz etmesi gerekir. Bu yüzden NBD’in farklı indirgeme oranlarına göre yapısı ortaya konmalıdır. Aşağıdaki grafikte örnek X de yer alan X ve Y projelerinin farklı indirgeme oranlarına göre NBD yapısı gösterilmektedir.

 

Kaynak : Açıkders Eki İndirmek için Tıklayınız…

 

 O bir eksper O bir canlı O bir sektör sevdalısı İşte karşınızda EksperMedia