Sermaye Piyasası Lisanslama Sınavları alt konu başlıkları yayımlanmıştır.

Alt konu başlıklarına Pdf belgesi olarak BURADAN ulaşabilirsiniz.

Sermaye piyasasında faaliyette bulunanlar için lisanslama ve sicil tutmaya ilişkin esaslar hakkında TEBLİĞ

Sermaye Piyasası Lisanslama Sınavları alt konu başlıkları yayımlanmıştır

DERS KODU SINAV ALT KONU BAŞLIKLARI

1001 1. Dar Kapsamlı Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Meslek Kuralları (Düzey 1, Konut,

Gayrimenkul)

1.1. Sermaye Piyasası Kanunu

1.2. Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği Üyelerinin Sermaye Piyasası Faaliyetlerini

Yürütürken Uyacakları Meslek Kuralları

1002 2. Geniş Kapsamlı Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Meslek Kuralları (Düzey 2, Düzey 3,

Türev, Kurumsal, Kredi)

2.1. Sermaye Piyasası Kanunu

2.2. Sermaye Piyasası Araçlarının İhracına İlişkin Sermaye Piyasası Kurulu Tebliğleri

2.2.1. Sermaye Piyasası Araçlarının Satışı Tebliği II-5.2

2.3. Kamunun Aydınlatılmasına İlişkin Sermaye Piyasası Kurulu Tebliğleri

2.3.1. Özel Durumlar Tebliği II-15.1

2.4. Halka Açık Ortaklıklara İlişkin Sermaye Piyasası Kurulu Tebliğleri

2.4.1. Kurumsal Yönetim Tebliği II-17.1

2.5. Kolektif Yatırım Kuruluşlarına İlişkin Sermaye Piyasası Kurulu Tebliğleri

2.5.1. Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği III-48.1

2.5.2. Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği III-48.2

2.5.3. Portföy Yönetim Şirketleri ve Bu Şirketlerin Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Tebliği

III-55.1

2.5.4. Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği III-52.1

2.6. Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği Üyelerinin Sermaye Piyasası Faaliyetlerini

Yürütürken Uyacakları Meslek Kuralları

1003 3. Sermaye Piyasası Araçları 1 (Düzey 1, Düzey 2, Düzey 3, Türev)

3.1. Paylar ve Pay Benzeri Kıymetler

3.1.1. Kavramsal Çerçeve

3.1.2. Pay Tebliği VII-128.1 (1, 2 ve 3’üncü Bölümler)

3.2. Tahviller

3.2.1. Kavramsal Çerçeve

3.2.2. Borçlanma Araçları Tebliği II-31.1 (1, 2 ve 3’üncü Bölümler)

3.3. Yatırım Fonu Katılma Payı

3.3.1. Kavramsal Çerçeve

3.3.2. Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği III-52.1

3.4. Faizsiz Finans Araçları

3.4.1. Kavramsal Çerçeve

3.4.2. Kira Sertifikaları Tebliği III-61.1

3.5. Türev Araçlar

3.6. Kamu Borçlanma Araçları

1004 4. Sermaye Piyasası Araçları 2 (Düzey 2, Düzey 3, Türev)

4.1. Paylar ve Pay Benzeri Kıymetler

4.1.1. Kavramsal Çerçeve

4.1.2. Pay Tebliği VII-128.1 (4-7’nci Bölümler)

4.2. Paya Dönüştürülebilir ve Pay ile Değiştirilebilir Tahviller

4.2.1. Kavramsal Çerçeve

4.2.2. Borçlanma Araçları Tebliği II-31.1 (4 ve 5’inci Bölümler)

4.3. Bonolar ve Kıymetli Maden Bonoları

4.3.1. Kavramsal Çerçeve

DERS KODU SINAV ALT KONU BAŞLIKLARI

4.3.2. Borçlanma Araçları Tebliği II-31.1 (6’ncı Bölümler)

4.4. Varantlar ve Yatırım Kuruluşu Sertifikaları

4.4.1. Kavramsal Çerçeve

4.4.2. Varantlar ve Yatırım Kuruluşu Sertifikaları Tebliği VII-128.3 (1 ve 2’nci

Bölümler)

4.5. Varlığa veya İpoteğe Dayalı Menkul Kıymetler

4.5.1. Kavramsal Çerçeve

4.5.2. Varlığa veya İpoteğe Dayalı Menkul Kıymetler Tebliği III-58.1

4.6. İpotek Teminatlı ve Varlık Teminatlı Menkul Kıymetler

4.6.1. Kavramsal Çerçeve

4.6.2. Teminatlı Menkul Kıymetler Tebliği III-59.1

4.7. Gayrimenkul Sertifikaları

4.7.1. Kavramsal Çerçeve

4.7.2. Gayrimenkul Sertifikaları Tebliği VII-128.2 (1 ve 2’nci Bölümler)

4.8. Yabancı Sermaye Piyasası Araçları ve Depo Sertifikaları

4.8.1. Kavramsal Çerçeve

4.8.2. Yabancı Sermaye Piyasası Araçları ve Depo Sertifikaları ile Yabancı Yatırım

Fonu Payları Tebliği VII-128.4

1005 5. Yatırım Kuruluşları (Düzey 1, Düzey 2, Düzey 3, Türev)

5.1. Yatırım Hizmetleri ve Faaliyetleri ile Yan Hizmetlere İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ

III-37.1

5.2. Yatırım Kuruluşlarının Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Tebliğ III-39.1 (1-8’inci

ve 10’uncu Bölümler)

5.3. Aracılık Faaliyetinde Belge ve Kayıt Düzeni Hakkında Tebliğ Seri: V, No: 6

5.4. Aracı Kuruluşların Türev Araçların Alım Satımına Aracılık Faaliyetlerinde

Düzenleyecekleri Belgeler ve Kayıt Düzeni Hakkında Tebliğ Seri: V, No: 51

5.5. Sermaye Piyasası Araçlarının Kredili Alımı, Açığa Satış ve Ödünç Alma ve Verme

İşlemleri Hakkında Tebliğ Seri: V, No: 65

1006 6. Finansal Piyasalar (Düzey 2, Düzey 3, Türev)

6.1. Borsalara İlişkin Yönetmelikler

6.1.1. İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Yönetmeliği

6.2. Borsa İstanbul A.Ş. Pay Piyasası

6.2.1. İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Hisse Senetleri Piyasası Yönetmeliği

6.3. Borsa İstanbul A.Ş. Borçlanma Araçları Piyasası

6.3.1. İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Tahvil ve Bono Piyasası Yönetmeliği

6.4. Borsa İstanbul A.Ş. Vadeli İşlemler ve Opsiyon Piyasası

6.4.1. İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası

Yönetmeliği

6.5. Tezgahüstü Piyasalar

6.6. T.C. Merkez Bankası Piyasaları

6.7. Bankalararası Piyasalar

6.8. Takasbank Para ve Ödünç Pay Piyasası

1007 7. Finansal Yönetim ve Mali Analiz (Düzey 2, Düzey 3)

7.1. Finansal Yönetimin Genel Esasları

7.2. Finansal Planlama

DERS KODU SINAV ALT KONU BAŞLIKLARI

7.3. Sermaye Maliyeti ve Optimal Sermaye Yapısı

7.4. İşletme Sermayesi Yönetimi ve Sermaye Bütçelemesi

7.5. Birleşme ve Devir

7.6. Mali Analiz

1008 8. Genel Ekonomi (Düzey 3)

8.1. Temel Kavramlar

8.2. Para Politikaları

8.3. Maliye Politikaları

8.4. Makroekonomik Göstergeler ve Yorumu

1009 9. Temel Finans Matematiği ve Değerleme Yöntemleri (Düzey 3, Türev, Kurumsal,

Kredi)

9.1. Paranın Zaman Değeri ve Faiz Hesaplamaları

9.2. Risk Kavramı ve Türleri

9.3. Sermaye Piyasası Araçlarının Değerlemesi

9.4. Yatırım Projelerinin Değerlemesi

9.5. Finansal Varlıkları Fiyatlama Modeli

9.6. Arbitraj Fiyatlama Modeli

9.7. Temel Analiz ve Teknik Analiz

9.8. Portföy Performans Ölçüm Teknikleri

1010 10. Ticaret Hukuku (Düzey 2, Düzey 3, Kurumsal, Kredi)

10.1. Türk Ticaret Kanununun Ticaret Şirketlerine İlişkin Genel Hükümleri (Madde 124-

210)

10.2. Türk Ticaret Kanununun Anonim Şirketlere İlişkin Hükümleri (Madde 329-562)

1011 11. Türev Araçlar, Piyasalar ve Risk Yönetimi (Türev)

11.1. Türev Araçlarla İlgili Temel Kavramlar

11.2. Türev Araç Piyasaları

11.3. Vadeli İşlem Sözleşmeleri

11.4. Opsiyonlar

11.5. Swap (Değişim) Anlaşmaları

11.6. Diğer Türev Araçlar

11.7. Türev Araçların Risk Yönetiminde Kullanımı

11.8. Türev Araçların Fiyatlaması

11.9. Türev Araç Stratejileri

1012 12. Takas, Saklama ve Operasyon İşlemleri (Düzey 1, Düzey 2, Düzey 3)

12.1. Takas, Saklama ve Kaydileştirme Düzenlemeleri

12.1.1. Merkezi Takas Kuruluşlarının Kuruluş ve Çalışma Esasları Hakkında Genel

Yönetmelik (4, 5 ve 6’ncı Bölümler)

12.1.2. Kaydileştirilen Sermaye Piyasası Araçlarına İlişkin Kayıtların Tutulmasının

Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ Seri: IV, No: 28

12.1.3. İstanbul Takas ve Saklama Bankası Anonim Şirketi Merkezi Takas Yönetmeliği

12.1.4. İstanbul Takas ve Saklama Bankası Anonim Şirketi Merkezi Karşı Taraf

Yönetmeliği

12.1.5. Portföy Saklama Hizmetine ve Bu Hizmette Bulunacak Kuruluşlara İlişkin

Esaslar Tebliği III-56.1

DERS KODU SINAV ALT KONU BAŞLIKLARI

12.2. Borsa İstanbul A.Ş.’de Payların Transfer, Takas ve Temerrüt İşlemleri

12.3. Borsa İstanbul A.Ş.’de Borçlanma Araçlarının Transfer, Takas ve Temerrüt İşlemleri

12.4. Takasbank Teminat Yönetimi

12.5. Türev Araçlarda Takas, Uzlaşma ve Fiziki Teslim

1013 13. Kurumlarda ve Sermaye Piyasasında Vergilendirme (Düzey 3, Türev)

13.1. Kurumlar Vergisi Kanunu

13.2. Sermaye Piyasası Araçlarının Vergilendirilmesi

13.3. Sermaye Piyasası Kurumlarının Vergilendirilmesi

1014 14. Gayrimenkul Değerleme Esasları (Konut, Gayrimenkul)

14.1. Gayrimenkul Değerlemesine İlişkin Temel Kavramlar

14.2. Değerleme Süreci

14.3. Değerleme Yöntemleri

14.4. Gayrimenkul Piyasası ve Analizi

14.5. Gayrimenkul Finansmanı

14.6. Paranın Zaman Değeri ve Faiz Hesaplamaları

14.7. İpotek Kredileri

14.8. Değerleme Standartları ve Raporlama

14.8.1. Sermaye Piyasasında Uluslararası Değerleme Standartları Hakkında Tebliğ

Seri: VIII, No: 45

1015 15. İnşaat ve Gayrimenkul Muhasebesi (Gayrimenkul)

15.1. İnşaat Sözleşmelerinin ve Gayrimenkullerin Muhasebeleştirilmesine İlişkin Temel

Kavramlar

15.2. İnşaat Sözleşmeleri, Maddi Duran Varlıklar, Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller ve İlgili

Diğer Hususlara İlişkin Türkiye Muhasebe Standartları

1016 16. Muhasebe ve Finansal Raporlama (Düzey 2, Düzey 3, Kurumsal, Kredi)

16.1. Muhasebenin Temel Kavramları ve Genel İlkeler

16.2. Finansal Raporlamaya İlişkin Kavramsal Çerçeve

16.3. Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği II-14.1

16.4. Bağımsız Denetime İlişkin Temel Kavramlar

16.5. Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ Seri: X, No: 22

(Başlangıç Hükümleri, 1 ve 2’nci Kısımlar)

16.6. Bağımsız Denetime Tabi Olacak Şirketlerin Belirlenmesine Dair Bakanlar Kurulu

Kararları

1017 17. Kredi Derecelendirmesi (Kredi)

17.1. Derecelendirme Kavramı ve Derecelendirme Faaliyetinin Genel Esasları

17.1.1. Genel Esaslar

17.1.2. Sermaye Piyasasında Derecelendirme Faaliyeti ve Derecelendirme

Kuruluşlarına İlişkin Esaslar Tebliği Seri: VIII, No: 51

17.2. Risk Kavramı ve Risk Hesaplama Yöntemleri

17.3. Finansal Durum Analizi

17.4. Kredi Riskinin Hesaplanması ve Yönetilmesi

1018 18. Kurumsal Yönetim (Kurumsal)

18.1. İşletme Yönetimi

DERS KODU SINAV ALT KONU BAŞLIKLARI

18.2. Kurumsal Yönetim ile İlgili Temel Kavramlar ve Yaklaşımlar

18.2.1. Temel Kavramlar ve Yaklaşımlar

18.2.2. Sermaye Piyasasında Derecelendirme Faaliyeti ve Derecelendirme

Kuruluşlarına İlişkin Esaslar Tebliği Seri: VIII, No: 51

18.3. Türk Ticaret Kanununun Kurumsal Yönetime İlişkin Hükümleri

18.4. Sermaye Piyasası Kurulunun Kurumsal Yönetim Tebliği II-17.1

18.5. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi

1019 19. Gayrimenkul Mevzuatı (Mevzuatın gayrimenkuller ile ilgili hükümleri dikkate

alınacaktır.) (Gayrimenkul)

19.1. Sermaye Piyasası Mevzuatı Çerçevesinde Gayrimenkul Değerleme Hizmeti Verecek

Şirketler ile Bu Şirketlerin Kurulca Listeye Alınmalarına İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ

Seri: VIII, No: 35

19.2. Türk Medeni Kanununun Taşınmaz Mülkiyetine İlişkin Hükümleri (Madde 704-761)

19.3. İmar Kanunu

19.4. İskan Kanunu

19.5. Kat Mülkiyeti Kanunu

19.6. Belediye Kanunu

19.7. Büyükşehir Belediyesi Kanunu

19.8. Kamulaştırma Kanunu

19.9. Tapu Kanunu

19.10. Kadastro Kanunu

19.11. Yapı Denetimi Hakkında Kanun

19.12. Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun

19.13. Taşınmaz Kiralarına İlişkin Mevzuat

19.14. Emlak Vergisi Kanunu

19.15. Gayrimenkul Alım-Satım ve İnşa Kazançlarının Vergilendirilmesi

19.16. Gayrimenkullerin Kiraya Verilmesinden Elde Edilen Kazançların Vergilendirilmesi

19.17. Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği StatüsüO bir eksper O bir canlı O bir sektör sevdalısı İşte karşınızda EksperMedia