TDUB ile ilgili ” İlgili Mevzuat Bilgileri”

Araştırılan ve Değerleme sektörü ile ilgili bağlantısı olan tüm ” İlgili Mevzuat Bilgileri” aşağıdaki gibidir.

soru işareti

Sermaye Piyasası Kanunu

Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği Statüsü

• Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği (TDUB) Düzenlemeler

TDUB Üyeliğe Giriş Ücretleri ile Üyelik Aidatlarının Tahsil Şekli ve Esasları Hakkında Yönetmelik

TDUB Disiplin Yönetmeliği

TDUB Mesleki Çalışma Komitelerinin Kuruluş, Çalışma ve İşleyiş Esasları Hakkında Yönetmelik

TDUB Üyelerinin Müşterilerine Verdikleri Değerleme Hizmetlerine İlişkin, 2015 Yılı Gayrimenkul Değerleme Asgari Ücret Tarifesi ve Uygulama Esasları

TDUB Üyelerinin Müşterilerine Verdikleri Değerleme Hizmetlerine İlişkin, 2014 Yılı Gayrimenkul Değerleme Asgari Ücret Tarifesi ve Uygulama Esasları

• Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Düzenlemeleri

Sermaye Piyasasında Faaliyette Bulunanlar İçin Lisanslama ve Sicil Tutmaya İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ

Sermaye Piyasası Mevzuatı Çerçevesinde Gayrimenkul Değerleme Hizmeti Verecek Şirketler İle Bu Şirketlerin
Kurulca Listeye Alınmalarına İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ
(Seri:VIII, No:35)

Sermaye Piyasasında Uluslararası Değerleme Standartları Hakkında Tebliğ (Seri:VIII, No:45)

Lisans İptalleri Uygulama Esasları Hakkında Sermaye Piyasası Kurulu’nun 23.09.2010 Tarih ve 28/822 Sayılı Kararı(2010/39 sayılı SPK Haftalık Bülteni’nde yayımlanmıştır.)

• Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Düzenlemeleri

Bankalara Değerleme Hizmeti Verecek Kuruluşların Yetkilendirilmesi ve Faaliyetleri Hakkında Yönetmelik

16.12.2010 Tarih ve 3980 Sayılı BDDK Kurul Kararı

31.12.2010 Tarih ve 2010/45 Sayılı BDDK Basın Açıklaması (16.12.2010 Tarih ve 3980 Sayılı BDDK Kurul Kararı’na İlişkin 30.12.2010 Tarih ve 4005 Sayılı BDDK Kurul Kararı Hakkında)

• Bilirkişilik ile İlgili Düzenlemeler

TDUB Bilgi Notu – Bilirkişilerin Belirlenmesi ve Görevlendirilmesi

Hukuk Muhakemeleri Kanunu (Bkz. özellikle md. 266-287)

Bölge Adliye Mahkemesi Adli Yargı Adalet Komisyonlarınca Bilirkişi Listelerinin Düzenlenmesi Hakkında Yönetmelik

Ceza Muhakemesi Kanunu (Bkz. özellikle md. 62-73)

Ceza Muhakemesi Kanununa Göre İl Adlî Yargı Adalet Komisyonlarınca Bilirkişi Listelerinin Düzenlenmesi Hakkında Yönetmelik

İdari Yargılama Usulü Kanunu (Bkz. özellikle md. 31)

Kamulaştırma Kanunu (Bkz. özellikle md. 15)

Kamulaştırma Kanunu’nun 15’inci Maddesi

İcra ve İflas Kanunu’nun 128’inci Maddesi ile 128/a Maddesi

Hazineye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi ve Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun’un 7’nci Maddesi

Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu’nun 17’nci Maddesi

Sosyal Güvenlik Kurumu Taşınmazlar Yönetmeliği

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’nün 14.09.2009 Tarih ve B.09.1.TKG0100001-074/252-4134 Sayılı Genelgesi

T.C. Ekonomi Bakanlığı Serbest Bölgeler, Yurtdışı Yatırım ve Hizmetler Genel Müdürlüğü’nün 2011/2 sayılı Genelgesi

Tüm kaynak metni TDUB web sitesine aittir. Tıklayınız

Puanlama

  • 10
  • 10
  • 10
  • 10
  • 10
  • 10

    PuanO bir eksper O bir canlı O bir sektör sevdalısı İşte karşınızda EksperMedia