SPK tarafından listeye alınma ve başvuru süreçleri nelerdir.

Gayrimenkul Değerleme Şirketi’nin Kurul tarafından listeye alınmasını isteyen LTD ve Şahış şirketleri yetkililerinin aşağıda yer alan dilekçe ve form ile bu form ekinde yer alan bilgi ve belgeleri doldurarak Kurul’a başvuruda bulunması gerekmektedir.

Değerleme Raporlarında Bulunması Gereken Asgari Hususlar

Başvuru dilekçesi

FORM EKS-LST: Gayrimenkul Değerleme Şirketi listeye alınma başvuru formu

Başvuru Belgeleri Arasında Yer Alacak Beyanlar

Kurulun internet sitesinde 19.01.2007 tarihinde de duyurduğu üzere, Kurula yapılan başvuruların ilgili Tebliğlerde belirtilen bilgi ve belgeler ile Kurulun internet sitesinde ilan edilen formları içermemesi nedeniyle, Kurul ile başvuru sahibi kurumlar arasında ilave yazışmalar yapılmakta, bu durum da başvuruların sonuçlanma sürecini uzatmaktadır. Bu kapsamda, gayrimenkul değerleme şirketleri tarafından Kurula yapılacak başvuruların zamanında sonuçlandırılabilmesini teminen, Kurulca yapılacak inceleme süreci de dikkate alınarak, söz konusu başvuruların Kurulun internet sitesinde yer alan güncellenmiş başvuru formları ve ekleri çerçevesinde yapılması gerekmekte olup, söz konusu bilgi, belge ve formlarda eksikliklerin bulunması ya da belirlenen formatlara uygun olmaması halinde, yapılan başvurular Kurulca işleme alınmayacaktır.