TDUB – Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği

Tdub logo

TDUB

Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği kanunla kurulmuş, tüzel kişiliği haiz, kamu kurumu niteliğinde bir meslek kuruluşudur. 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nun 40/D maddesine dayanılarak, Bakanlar Kurulu’nun 30.10.2009 tarihli kararı ile kabul edilen Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği Statüsü 17.12.2009 tarih ve 27435 sayılı resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Birliğin 26.05.2010 tarihinde gerçekleşen kuruluş genel kurulunda yedi kişiden oluşan yönetim kurulu ve üç kişiden oluşan denetim kurulu seçimleri gerçekleştirilmiş ve böylece Birlik faaliyete geçmiştir. Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği’nin kuruluşu ile birlikte, değerleme mesleğini icra eden meslek mensupları birlik ve dayanışma sağlayabilecekleri, mesleki standartları ve ilkeleri kendi kendilerine belirleyebilecekleri bir çatıya kavuşmuştur

06/12/2012 tarihli ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununun 76 ncı maddesine dayanılarak hazırlanan ve 2014/5933 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kabul edilen Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği’nin yeni Statüsü, 02/04/2014 tarih ve 28960 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 02/04/204 tarihinde yürürlüğe giren yeni Birlik Statüsünün 36’ncı maddesi uyarınca, 30/10/2009 tarihli ve 2009/15635 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan eski Statü yürürlükten kaldırılmıştır.

Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği’nin üyeleri sermaye piyasası mevzuatına göre gayrimenkul değerleme uzmanlığı lisansına sahip olan değerleme uzmanları ile Kurul tarafından yetkilendirilen Değerleme Kuruluşlarından oluşmaktadır.Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği’nin amacı; gayrimenkul piyasasının ve gayrimenkul değerleme faaliyetlerinin gelişmesini, Birlik üyelerinin dayanışma ve değerleme faaliyetlerinin gerektirdiği özen ve disiplin içinde çalışmalarını, üyelerin mesleki menfaatlerinin korunmasını, haksız rekabetin önlenmesini, mesleki konularda üyelerin aydınlatılmasını ve eğitilmesini sağlamak üzere Kanun ve bu Statü ile verilen görevleri yerine getirmektir.

Web Sitesi ; www.tdub.org.trO bir eksper O bir canlı O bir sektör sevdalısı İşte karşınızda EksperMedia