Yeni tebliğe mahkeme yolu göründü

Davacı HÜSEYİN ÖZER tarafından 14 Ağustos 2014 tarih ve 29088 sayılı Resmi Gazete yayımlanan bilgi ve içerik incelenmiş olup ilgili tebliğe tarafından dava açılarak itiraz edilmiştir. Detaylar aşağıda konu içerisinde yer almaktadır. 

DANIŞTAY (İLGİLİ)  DAİRESİ’NE  İLETİLMEK ÜZERE
AFYONKARAHİSAR  İDARE MAHKEMESİ’NE 

(YÜRÜTMEYİ DURDURMA TALEPLEDİR)

DAVACI:     

Hüseyin ÖZER      T.C:22105174776 
Dumlupınar Mahallesi / Merkez/ Afyonkarahisar

      

DAVALI:    Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu


KONUSU:  14 Ağustos 2014 tarih ve 29088 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak  yürürlüğe giren Sermaye Piyasasında Faaliyette Bulunanlar İçin Lisanslama ve Sicil Tutmaya İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ (VII-128.7) ‘in Gayrimenkul Değerleme Uzmanlığı ve Konut Değerleme Uzmanlığı ile alakalı bölümlerinin tümünün yürütmesinin durdurulması ile iptalini ve ayrıca tebliğin 10. Maddesinin 2. Fıkrasının Anayasanın 10. Maddesine aykırı olması sebebiyle yürütmesinin durdurulması ve iptali ile 10/2 madde kapsamında verilen lisans belgelerinin iptali ve Gayrimenkul Değerleme Uzmanlığı ve Konut Değerleme Uzmanlığı ile alakalı bölümlerinin Eski tebliğde (Seri: VIII, No: 34) olduğu gibi devamı
   Ayrıca Sermaye Piyasası Kurulunun 19.08.2014 tarih 2014/24 sayılı Bülteninde yayımlanan “B. DUYURU VE İLKE KARARLARI” başlıklı “Kurulun i-SPK.128.7 (17.07.2014 tarihli ve 22/735 sayılı) sayılı ilke kararı” olarak duyurulan “Gayrimenkul Değerleme Uzmanları Ve Konut Değerleme Uzmanları İçin Aranan Tecrübe Koşulunun Uygulama Esasları” kararının “Ortak Düzenlemeler Bölümünde yer alan “Yukarıdaki bentler uyarınca 3 yıllık tecrübe şartını tevsik eden rapor sunamadığı veya diğer şartları taşımadığı için başvurusu kabul edilmeyen adaylar, Sermaye Piyasası Lisanslama Sicil ve Eğitim Kuruluşu A.Ş. tarafından düzenlenecek ve içeriği Kurulca onaylanacak mesleki uygulamalı eğitim programına katılmaları ve başarılı olmaları halinde tecrübe şartını sağlamış sayılacaklardır.” Bölümünün yürütmesinin durdurulması ve iptali ile bu fıkraya dayanarak tecrübe şartı sağlanmadan  bu kapsamında verilen lisans belgelerinin iptali
Tebliğ Tarihi:  14 Ağustos 2014 tarih ve 29088 sayılı Resmi Gazete

OLAY:

Sermaye Piyasasında Faaliyette Bulunanlar İçin Lisanslama ve Sicil Tutmaya İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ (VII-128.7) 14 Ağustos 2014 tarih ve 29088 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.
Bu kapsamda Lisans alma şartları ve mezuniyet konusunda yeni belirlemelerde bulunulmuş, Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 1 Lisansı ve Konut Değerleme Lisansı için en az 2 yıllık yükseköğretim düzeyinde, diğer tüm lisanslar için ise en az 4 yıllık yükseköğretim düzeyinde eğitim şartı öngörülmüştür.

Söz konusu Tebliğin 10. maddesi ile Sermaye Piyasası Kurulunda Bilişim personeli olarak çalışanlar dışındakilere sınavsız Lisans Belgesi verilmesi ve diğer lisans sahiplerine şart tutularak 3 yılda bir yapılması öngörülen  “Lisans Yenileme Eğitimi”nden muaf tutulmaları sağlanmış, 
Aynı tebliğin 7. Maddesi ile Konut Değerleme (Uzmanlığı) Lisansı için uygulanan en az 4 yıllık yükseköğretim düzeyinde eğitim şartı; 2 yıllık yüksek öğretime düşürülmüş;
Yine aynı tebliğin geçici 7. maddesi ile Gayrimenkul Değerleme (Uzmanlığı) Lisansı ve Konut Değerleme (Uzmanlığı) Lisansı için aranmakta olan 3 yıllık tecrübe şartı kaldırılmıştır.
Ayrıca söz konusu tebliğin 12. Maddesi ile “Sınavlarda başarılı sayılmak için sınav konularının her birinden 100 üzerinden en az 60 alınması ve tüm sınav konularından alınan notların aritmetik ortalamasının en az 70 olması gerekmektedir” şeklindeki düzenleme “Sınavlarda başarılı sayılmak için sınav konularının her birinden 100 üzerinden en az 50 alınması ve tüm sınav konularından alınan notların aritmetik ortalamasının en az 60 olması gerekmektedir” şeklinde değiştirilerek sınav notları 10 puan aşağı çekilmiş ve sonucunda Geçici 4. Madde ile not ortalaması nedeniyle başarılı olamayanların yeni belirlenen not ortalaması şartlarını taşımaları halinde sınavda başarılı sayılacakları belirtilmiştir.

Yine aynı tebliğin “Lisanslara Göre Sınav Konuları” başlıklı 9. Maddesinde Konut Değerleme (Uzmanlığı)  Lisansının 3 olan sınav konusu 2’ye ve Gayrimenkul Değerleme (Uzmanlığı)  Lisansının 5 olan sınav konusu 4’e düşülmüş, “İlgili Vergi Mevzuatı” ve “Temel Finans Matematiği” gibi değerlemenin başlıca öğeleri sınav konusu olmaktan çıkartılmıştır. Yine yapılan sınavlara başvuran adayların özelikle “Temel Finans Matematiği” konusunda başarısızlık yaşadıkları ve sınav genellemesindeki başarısızlığın en büyük faktörünün “Temel Finans Matematiği” konusu olduğu görüldüğünde yapılan düzenlemenin ileriki aşamalarda değerleme sektöründe olumsuzluklara sebebiyet vereceği görülmektedir.

Yine aynı tebliğin 17/2. Maddesinde “Lisans yenileme eğitim tarihinin hesaplanmasında lisans alınmaya hak kazanıldığı tarih esas alınır.” Hükmü getirilmiş, geçici 1. Maddenin 2. Fıkrası ile “Bu Tebliğin yürürlük tarihinden önce lisans almış kişiler lisans belgeleri ile birlikte SPL’ye başvurmaları halinde, lisans belgelerine denk gelen yeni lisans belgelerini alabileceklerdir.” denilerek önceden lisans almış kişilerin lisans belgelerini değiştirmeleri zorunlu kılınmış ve 23. Maddesinde ise “SPL tarafından alınacak sınav ücreti, lisans belgesi ücreti, sicil tutma ücreti, lisans yenileme eğitimi ücreti ve diğer her türlü ücret Yönetim Kurulu tarafından belirlenir ve Kurulun onayı ile kesinleşir.” Şeklinde ifade edilerek önceden lisans almış kişilerin ücret karşılığı hem lisans belgesini değiştirmesi hem de lisans yenileme eğitimine katılmaları zorunlu kılınmış bu çerçevede kazanılmış hakları korunacağı yerde iki farklı ücretli uygulama getirilerek ekonomik yükümlülüğe katlanmaya zorunlu bırakılmıştır.
Özet olarak yapılan düzenleme ile SPK çalışanlarına sınavsız lisans belgesi verileceği ve eski düzenlemeye göre sınavda not ortalaması nedeniyle başarısız sayılanların yeni şartları sağlamaları halinde Lisans belgesi alabileceği; yine Konut değerleme ve Gayrimenkul Değerleme (Uzmanlığı) Lisansı için aranan 3 yıllık tecrübe şartının kaldırılması nedeniyle Tecrübe şartını sağlayamayanların da yeni düzenleme göre Lisans alabilecekleri; Konut değerleme uzmanlığı için 4 yıllık yüksek öğretim olan eğitim şartının 2 yıllık yüksek öğretime düşürülmesi nedeniyle ilk açılacak sınava 2 yıllık yüksek öğretim mezunlarının başvurabileceği ve Yine aynı tebliğin 5. Maddesi ile “Gayrimenkul Değerleme Uzmanlığı Lisansı” ve Konut Değerleme Uzmanlığı Lisansı”  değiştirilerek “Gayrimenkul Değerleme Lisansı” ve “Konut Değerleme Lisansı” olarak yeniden tanımlanmış ve geçici 1. Madde ile denklik tanınarak eski lisans belgelerinin değiştirilebileceği belirtilmiştir. Bu madenin daha önce Lisans Belgesi harcı yatırarak Lisans belgesi almış olanlara ek bir mali külfet getireceği ve Lisans Belgesi üzerinde yer alan Lisans numarasını kullanmaları nedeniyle belge numaralarının değişmesi halinde çeşitli sıkıntılara sebebiyet vereceği,
Yapılan düzenlemeler çerçevesinde sınavsız ya da tecrübe şartı gerçekleşmeden veya not ortalamasında yapılan 10 puanlık düşme nedeniyle Lisans Belgesi verilmeye başlanmış olup bu kapsamda Lisans Belgesi alan kişiler fiilen çalışmaya başlamıştır. 

Bu nedenle yapılan tüm bu düzenlemelerin aşağıda açıklandığı üzere Başta Anayasa olmak üzere kanun ve yönetmeliklere aykırı olduğu; idari işlemin uygulanması halinde telafisi güç veya imkansız zararların doğacağı, bunun önüne geçilmesi amacıyla; 14 Ağustos 2014 tarih ve 29088 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Sermaye Piyasasında Faaliyette Bulunanlar İçin Lisanslama ve Sicil Tutmaya İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ (VII-128.7) ‘in Gayrimenkul Değerleme Uzmanlığı ve Konut Değerleme Uzmanlığı ile alakalı bölümlerinin tümünün yürütmesinin durdurulması ile iptalini ve ayrıca tebliğin 10. Maddesinin 2. Fıkrasının Anayasanın 10. Maddesine aykırı olması sebebiyle yürütmesinin durdurulması ve iptali ile 10/2 madde kapsamında verilen lisans belgelerinin iptalini ve Gayrimenkul Değerleme Uzmanlığı ve Konut Değerleme Uzmanlığı ile alakalı bölümlerinin Eski tebliğde (Seri: VIII, No: 34) olduğu gibi devamını; talep etmekteyiz.

HUKUKİ SEBEPLER ve GEREKÇE:

20.06.2014 tarihli SPK Basın Duyurusunda; tebliğ taslak aşamasında iken, 30.06.2014 tarihine kadar doğrudanlisanslamateblig@spk.gov.tr e-posta adresine ya da Kurula (SPK) yazılı olarak da görüş gönderilebileceği belirtilmiştir.
Bu kapsamda gerek bireysel görüşler gerekse kanunla kurulmuş, tüzel kişiliği haiz, kamu kurumu niteliğinde bir meslek kuruluşu olan Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği görüşlerini iletmişlerdir.
TDUB iletmiş olduğu görüşünü internet sitesinde yayımlamış olup konu ile ilgili çekincelerini ifade etmiştir.
Ancak SPK hiçbir görü dikkate almayarak taslak tebliği Esas Tebliğ olarak Resmi Gazetede yayımlatmıştır.

İlgili Hukuk:

Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği kanunla kurulmuş, tüzel kişiliği haiz, kamu kurumu niteliğinde bir meslek kuruluşudur. 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nun 40/D maddesine dayanılarak, Bakanlar Kurulu’nun 30.10.2009 tarihli kararı ile kabul edilen Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği Statüsü 17.12.2009 tarih ve 27435 sayılı resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. 

06/12/2012 tarihli ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununun 76 ncı maddesine dayanılarak hazırlanan ve 2014/5933 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kabul edilen Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği’nin yeni Statüsü, 02/04/2014 tarih ve 28960 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 02/04/204 tarihinde yürürlüğe giren yeni Birlik Statüsünün 36’ncı maddesi uyarınca, 30/10/2009 tarihli ve 2009/15635 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan eski Statü yürürlükten kaldırılmıştır. 

Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği’nin üyeleri sermaye piyasası mevzuatına göre gayrimenkul değerleme uzmanlığı lisansına sahip olan değerleme uzmanları ile Kurul tarafından yetkilendirilen Değerleme Kuruluşlarından oluşmaktadır. Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği’nin amacı; gayrimenkul piyasasının ve gayrimenkul değerleme faaliyetlerinin gelişmesini, Birlik üyelerinin dayanışma ve değerleme faaliyetlerinin gerektirdiği özen ve disiplin içinde çalışmalarını, üyelerin mesleki menfaatlerinin korunmasını, haksız rekabetin önlenmesini, mesleki konularda üyelerin aydınlatılmasını ve eğitilmesini sağlamak üzere Kanun ve bu Statü ile verilen görevleri yerine getirmektir

İlgili Hukuk:

T.C. Anayasasının “Anayasanın bağlayıcılığı ve üstünlüğü” başlıklı 11. Maddesinde düzenlenen “Anayasa hükümleri, yasama, yürütme ve yargı organlarını, idare makamlarını ve diğer kuruluş ve kişileri bağlayan temel hukuk kurallarıdır. Kanunlar Anayasaya aykırı olamaz” 

Sermaye Piyasasında Uluslararası Değerleme Standartları Hakkında Tebliğ  (Seri: VIII, No: 45)

Madde 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, sermaye piyasası mevzuatına tabi ortaklıkların, sermaye piyasası
kurumlarının ve ihraçcıların sermaye piyasası mevzuatı uyarınca yaptıracakları değerleme işlemlerinde verilen
değerleme hizmetlerine ilişkin esasları belirlemektir.

Madde 2 – (1) Sermaye piyasası mevzuatı uyarınca yapılan değerleme işlemlerinde, değerlemeyi
yapanlar, Tebliğin (1) nolu ekinde yer alan Uluslararası Değerleme Standartlarına aynen uymak ve bunları uygulamak zorundadırlar.
(2) Kurulca yapılan diğer düzenlemeler ile ekli standartların uyumlu olmadığı durumlarda öncelikli
olarak Kurulun diğer düzenlemelerine uyulur.

DEĞERLEME UZMANI ile ilgili tanımlar 

Amacı ve Kapsamı

Uluslararası Değerleme Standartları çerçevesindeki yapılan değerlemeleri kullananlar, bunların yüksek etik değer standartlarına sahip uzman profesyoneller tarafından hazırlandığından emin olabilmelidirler. Değerleme kullanımının kapsamı genişledikçe, mülk değerlemesi terimi, önceleri finansal bilgilendirme raporlarının kullanılmasıyla ilgili değerlemelerde başvurulan daha kısıtlayıcı bir terim olan varlık değerlemesine göre daha fazla geçerlilik kazanmıştır. Bir Profesyonel Mülk Değerleme Uzmanı, mülkiyet hakkının devri dahil, kredi veya ipotek teminatı olarak verilmesi düşünülen gayrimenkul, dava konusu olan mülk veya çözüm bekleyen vergi ödemesi, ve finansal raporlarda sabit varlık gibi ele alınan mülkler gibi genellikle mülk değeri takdiri gerektiren çok çeşitli işlemlerde, gerekli niteliklere, yeteneğe ve deneyime sahip bir kişidir. Bir Profesyonel Mülk Değerleme Uzmanı, kişisel mülkiyet, şirket ve finansal hak ve menfaatler gibi diğer mülkiyet kategorilerinde de değerleme yapmak için gerekli özel uzmanlığa da sahiptir.


2.0. Arazi ve Mülk Kavramları

2.5. Gayrimenkul Değerleme Uzmanları, Varlık Değerleme Uzmanları, Değerleme Uzmanları, değerleme yapmak ve sonuçlarını raporlamayı iktisadi bir faaliyet olarak yürüten özel bir meslek grubudur. Meslek erbabı olan değerleme uzmanları oldukça zor eğitim, öğretim ve ehliyet testlerinden geçmek ve becerilerini göstermek durumundadır. Ayrıca bu kişiler, Çalışma İlkeleri (ahlaki ilkeler ve yetkinlik) ve mesleki faaliyet standartlarına riayet etmeli, bunları muhafaza etmeli ve Genel Kabul Görmüş Değerleme İlkelerine uymalıdırlar.

2.7. Bilinen birçok ilke gayrimenkul değerlemesinde kullanılır. Bunlar, arz ve talep, rekabet, ikame, beklenti ilkelerini ve diğer ilkeleri kapsar. Bu ilkelerin ortak yönü mülklerin fayda ve üretkenlik dereceleri üzerinde doğrudan ve dolaylı etkilerinin bulunmasıdır. Bu nedenle, bir gayrimenkulün yararlılığının, mülkün değeri üzerine etkisi olan tüm piyasa güçlerinin toplam etkisini yansıttığı söylenebilir.

Davranış Kuralları
1.0. Giriş
Uluslararası Değerleme Standartları’na uygun Değerleme işlemlerinin temeli, peşin hüküm ve bencillikten uzak, raporları açık ve yanlış yönlendirmelere yol açmayan, değerleme anlayışına temel teşkil eden tüm konuları açıklayan, dürüst ve ehil profesyonel Değerleme Uzmanları tarafından yapılmasıdır. Değerleme Uzmanları, değerleme mesleğine olan kamu güvenini sürekli olarak  arttırmalı ve korumalıdırlar.

FİNANS MATEMATİĞİNİN GEREKLİLİĞİ:

3.3 Değerleme Uzmanı, değerlemeyi yapabilmek için gerekli kalite, ehliyet ve deneyime sahip kişidir. Bazı ülkelerde Değerleme Uzmanı olarak çalışmak için bir lisansa sahip olmak gerekir.
Değerleme Uzmanı:
kabul görmüş bir öğretim merkezinden veya eşdeğer akademik niteliği olan bir kurumdan uygun bir öğrenim derecesi almış,  pazarda ve varlık kategorisinde değerleme yapabilecek düzeyde deneyim ve beceri kazanmış,  güvenilir bir değerleme yapmak için gerekli kabul edilmiş metot ve teknikleri bilen, anlayan ve doğru bir şekilde kullanabilen,  tanınmış bir ulusal profesyonel değerleme kurumunun üyesi olan,  kariyeri süresince profesyonel bir eğitim programı takip eden ve  bu Davranış Kurallarının gereklerini yerine getiren, itibarlı bir kişidir.

4.8.2 Gelir indirgeme yaklaşımında, beklenen büyüme ve zamanlama, ilişkili riskler ve paranın zaman değeri göz önüne alınarak takdir edilen gelir veya faydaların bugünkü değerini hesaplar. Gelir, temsili gelir seviyesinin doğrudan aktifleştirilmesi veya indirgenmiş nakit akımları analizi veya gelecekteki bir zaman dizisi için takdir edilen nakit girdilerine iskonto oranı uygulanarak bugünkü değerine çevrildiği temettü iskonto yöntemi uygulanarak değer göstergesi haline çevrilir.
3.3 Tüm Pazar Değeri ölçme yöntemleri, teknikleri ve prosedürleri, eğer uygulanması uygun olan ise ve doğru bir şekilde uygulanır ise, Pazar esaslılık kriteri üzerine kurulduğunda, Pazar Değeri’nin ortak bir ifadesini ortaya çıkaracaklardır. Emsal Karşılaştırma Yöntemi veya diğer pazar karşılaştırma yöntemleri, pazarda yapılan gözlemlerden yola çıkmalıdırlar. İnşaat maliyetleri ve amortisman ise pazar esaslı maliyet tahmini ve birikmiş amortisman analizine yapılan referanslarla belirlenmelidir. Gelir İndirgeme Yaklaşımı veya İndirgenmiş Nakit Akışı Analizi (İNA) pazarın belirlediği nakit akışlarına ve pazardan elde edilen getiri oranlarına dayanmalıdır.
Her ne kadar verilerin bulunabilirliliği ve pazar veya mülkün kendisiyle ilgili olan durumlar hangi değerleme yönteminin en geçerli ve en uygun yöntem olarak tespit edileceğini etkileyen faktörler olsalar da yukarıdaki prosedürlerden herhangi birisinin kullanılmasından elde edilecek sonuç, eğer bu yöntemlerin her biri pazardan elde edilen verilere dayalı ise, Pazar Değeri’nin kendisi olmalıdır

Yapılan düzenleme:
Yayımlanan tebliğin “Sınavlarla ilgili muafiyet” başlıklı 10. Maddesinin 2. Fıkrasında yer alan “(2) Bilişim personeli hariç meslek personeli olarak Kurulda geçen çalışma süreleri toplamı en az 3 yıl olanlar, Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 1 Lisansını; en az 5 yıl olanlar Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 2 Lisansını, Kredi Derecelendirme Lisansını, Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansını ve Konut Değerleme Lisansını; en az 8 yıl olanlar ise Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansını, Türev Araçlar Lisansını ve Gayrimenkul Değerleme Lisansını almaya hak kazanırlar. Süreye bağlı olmaksızın Kurul Başkanlığı ve Üyeliği ile Kurulda en az 2 yıl süreyle Başkan Yardımcılığı ve Daire Başkanlığı görevlerini yürütmüş olanlar ise tüm lisansları almaya hak kazanırlar. Bu fıkra uyarınca lisans alanlara ilgili lisanslarla çalışabilmek için başkaca şart aranmaz ve bu Tebliğin lisans yenileme eğitimlerine ilişkin hükümleri uygulanmaz.” Sermaye Piyasası Kurulunda Bilişim personeli olarak çalışanlar dışındakilere sınavsız Lisans Belgesi verilmesi ve diğer lisans sahiplerine şart tutularak 3 yılda bir yapılması öngörülen  “Lisans Yenileme Eğitimi”nden muaf tutulmaları sağlanmaktadır.
   İlgili Hukuk:

Söz konusu muafiyetin T.C. Anayasasının “Kanun önünde eşitlik” başlıklı 10. Maddesinde yer alan “Hiçbir kişiye, aileye, zümreye veya sınıfa imtiyaz tanınamaz.   Devlet organları ve idare makamları bütün işlemlerinde kanun önünde eşitlik ilkesine uygun olarak hareket etmek zorundadırlar” hükmüne aykırı olduğu ve söz konusu tebliğin 10. Maddesinin 2. Fıkrasının yürütmesinin durdurulması ve iptali ile bu madde kapsamında verilen lisans belgelerinin iptalini;

Yapılan Düzenleme:

Yayımlanan tebliğin ;
5. Maddesinin f) ve g) bentlerinde “Konut Değerleme Uzmanlığı Lisansı” ve “Gayrimenkul Değerleme Uzmanlığı Lisansı” olarak Eski tebliğde (Seri: VIII, No: 34) yer alan Lisansların “Konut Değerleme Lisansı” ve “Gayrimenkul Değerleme Lisansı” olarak değiştirilmesi hükme bağlanmıştır 5. Maddesinin f) ve g) bentlerinin yürütmesinin durdurulması ve iptali ile Eski tebliğde (Seri: VIII, No: 34) olduğu gibi devamını;

Tebliğin “Lisans alma şartları” başlıklı 7. Maddesinin 2. Bendinde yer alan “ … Konut Değerleme Lisansı için en az 2 yıllık yükseköğretim düzeyinde eğitim alınmış olması gerekmektedir.” İfadesi ile ile Konut Değerleme (Uzmanlığı) Lisansı için 4 yıllık yüksek öğretim olan eğitim şartı 2 yıllık yüksek öğretim şartına düşürülmüştür Tebliğin “Lisans alma şartları” başlıklı 7. Maddesinin 2. Bendinde yer alan “ … Konut Değerleme Lisansı için en az 2 yıllık yükseköğretim düzeyinde eğitim alınmış olması gerekmektedir.”ifadesinin yürütmesinin durdurulması ve iptali ile Eski tebliğde (Seri: VIII, No: 34) olduğu gibi devamını;
Aynı tebliğin “Geçici 7. Maddesinin 1. Fıkrasında   “Önceden aranan tecrübe şartı” başlığı ile yer alan “Bu Tebliğin yürürlük tarihinden önce, … Konut Değerleme Uzmanlığı Lisansı ve Gayrimenkul Değerleme Uzmanlığı Lisansı için başvuran ve bu lisansların sınavlarının bir kısmından veya tamamından başarılı olan adaylar için de bu Tebliğden önceki mevzuat hükümlerine göre lisans belgelerinin verilmesi aşamasında aranan tecrübe koşulu aranmaz”.ifadesi ile Konut Değerleme (Uzmanlığı)  ve Gayrimenkul Değerleme (Uzmanlığı) Lisansı için aranan 3 yıllık tecrübe şartı kaldırılmıştır. Geçici 7. Maddesinin 1. Fıkrasında   “Önceden aranan tecrübe şartı” başlığı ile yer alan “Bu Tebliğin yürürlük tarihinden önce, … Konut Değerleme Uzmanlığı Lisansı ve Gayrimenkul Değerleme Uzmanlığı Lisansı için başvuran ve bu lisansların sınavlarının bir kısmından veya tamamından başarılı olan adaylar için de bu Tebliğden önceki mevzuat hükümlerine göre lisans belgelerinin verilmesi aşamasında aranan tecrübe koşulu aranmaz” ifadesinin yürütmesinin durdurulması ve iptali ile ayrıca bu madde kapsamında verilen lisans belgelerinin iptalini; tecrübe şartının eski tebliğde (Seri: VIII, No: 34) olduğu gibi devamını 
Yine aynı tebliğin “Lisanslara Göre Sınav Konuları” başlıklı 9. Maddesinde 
f) Konut Değerleme Lisansı;
1) Dar kapsamlı sermaye piyasası mevzuatı ve meslek kuralları,
2) Gayrimenkul değerleme esasları.
g) Gayrimenkul Değerleme Lisansı;
1) Dar kapsamlı sermaye piyasası mevzuatı ve meslek kuralları,
2) Gayrimenkul değerleme esasları,
3) İnşaat ve gayrimenkul muhasebesi,
4) Gayrimenkul mevzuatı. Şeklinde sınav konuları belirlenmiş olup;
 Konut Değerleme (Uzmanlığı)  Lisansının 3 olan sınav konusu 2’ye (Uzmanlığı)  Lisansının 3 olan sına konusu ve Gayrimenkul Değerleme(Uzmanlığı)  Lisansının 5 olan sına konusu 4’e düşülmüş, “ilgili vergi mevzuatı” ve “Temel finans matematiği” gibi değerlemenin başlıca öğeleri sınav konusu olmaktan çıkartılmıştır. Yine yapılan düzenlemenin alt yapısına başvuran adayların özelikle “Temel finans Matematiği” konusunda başarısızlık yaşadıkları ve sınav genellemesindeki başarısızlığın en büyük faktörünün “Temel Finans Matematiği” konusu olduğu görüldüğünde yapılan düzenlemenin ileriki aşamalarda değerleme sektöründe olumsuzluklara sebebiyet vereceği görülmektedir. Bu kapsamda 9. Maddenin f ) ve g)  bentlerinin yürütmesinin durdurulması ve iptali ile Eski tebliğde (Seri: VIII, No: 34) olduğu gibi devamını
Yine tebliğin 12. Maddesi ile “Sınavlarda başarılı sayılmak için sınav konularının her birinden 100 üzerinden en az 60 alınması ve tüm sınav konularından alınan notların aritmetik ortalamasının en az 70 olması gerekmektedir” şeklindeki düzenleme “Sınavlarda başarılı sayılmak için sınav konularının her birinden 100 üzerinden en az 50 alınması ve tüm sınav konularından alınan notların aritmetik ortalamasının en az 60 olması gerekmektedir” şeklinde değiştirilerek sınav notları 10 puan aşağı çekilmiş ve sonucunda Geçici 4. Madde ile not ortalaması nedeniyle başarılı olamayanların yeni belirlenen not ortalaması şartlarını taşımaları halinde sınavda başarılı sayılacakları belirtilmiştir. Tebliğin 12.maddesinin yürütmesinin durdurulması ve iptali ile Eski tebliğde (Seri: VIII, No: 34) olduğu gibi devamını;
İlgili Hukuk:
5411 sayılı Bankacılı Kanunu:
Tanımlar ve kısaltmalar
Madde 3 — Bu Kanunun uygulanmasında ; ….
Kurul: Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunu,
Kurum: Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunu… ifade eder.

Bağımsız denetim, değerleme ve derecelendirme kuruluşlarının yetkilendirme izni
Madde 15-(Değişik: 13/2/2011-6111/143 md.)
Bankaların bağımsız denetim faaliyetleri ile Kurul tarafından zorunlu tutulması halinde, bankaların varlıklarının, hak ve yükümlülüklerinin ya da kredi müşterilerinden alınacak teminatların değerlemesi ve kendilerinin ya da kredi müşterilerinin derecelendirilmesi faaliyetlerini gerçekleştirecek olan kuruluşların yetkilendirilmesine, yetkilerinin geçici veya sürekli olarak kaldırılmasına Kurulca karar verilir. Bu maddenin uygulamasına ilişkin usûl ve esaslar ilgili meslek birliklerinin görüşü alınarak Kurulca belirlenir.

Değerleme ve derecelendirme kuruluşları
   Madde 34 — Bu Kanun ve bu Kanuna istinaden çıkarılan düzenlemelerde öngörülen değerlemeler ve derecelendirmeler, Kurulca belirlenecek usûl ve esaslar çerçevesinde, değerleme ve derecelendirme kuruluşlarına yaptırılır. 

Kurumun görev ve yetkileri 
   Madde 93 — Kurum, bu Kanun ve ilgili diğer mevzuatın verdiği yetkiler çerçevesinde finansal piyasalarda güven ve istikrarın sağlanması, kredi sisteminin etkin bir şekilde çalışması, malî sektörün gelişmesi, tasarruf sahiplerinin hak ve menfaatlerinin korunması için;   …
c) Kanunla verilen diğer görevleri yapmak,
   İle görevli ve yetkilidir.
   Kurum, tasarruf sahiplerinin haklarını ve bankaların düzenli ve emin bir şekilde çalışmasını tehlikeye sokabilecek ve ekonomide önemli zararlar doğurabilecek her türlü işlem ve uygulamaları önlemek, kredi sisteminin etkin bir şekilde çalışmasını sağlamak üzere gerekli karar ve tedbirleri almak ve uygulamakla yükümlü ve yetkilidir.
   
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından “1 Kasım 2006 tarih ve 26333 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Bankalara Değerleme Hizmeti Verecek Kuruluşların Yetkilendirilmesi Ve Faaliyetleri Hakkında Yönetmelik” 

Amaç :MADDE 1 “Bu Yönetmeliğin amacı, bankalara değerleme hizmeti verecek  kuruluşların yetkilendirilmesine, faaliyetlerine ve yetkilerinin kaldırılmasına ilişkin usûl ve esasları düzenlemektir” 

Dayanak: MADDE 2 “ Bu Yönetmelik 19/10/2005 tarihli ve 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 15, 34, 36 ve 93 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır”
Tanımlar: Madde3 
ı) (Ek:RG 29/09/2007-26658) (Değişik:RG-14/8/2012-28384) Değerleme uzmanı: Değerleme kuruluşu tarafından değerleme yapmak üzere istihdam edilen, en az dört yıllık lisans düzeyinde öğrenim görmüş, bankacılık, bağımsız denetim, sigorta eksperliği veya mahkemelerde bilirkişilik de dahil olmak üzere değerleme konularında en az üç yıllık tecrübeye sahip ya da değerleme konusunda yurt içinde veya yurt dışında yetkili kurumlar tarafından verilen mesleki yeterlilik sertifikalarına sahip olan kişileri, … ifade eder.

Değerleme hizmeti
MADDE 4 

(1) Değerleme hizmeti, bankaların; 
a) Organize piyasalarda işlem görmeyen ya da herhangi bir nedenle gerçeğe uygun değeri belirlenemeyen,
1) Bilançolarında kayıtlı varlıklarının ve yükümlülüklerinin,
2) Kredileri ve diğer alacaklarına ilişkin olarak aldıkları teminatların, 
3) Taraf oldukları sözleşmelerden kaynaklanan hak ve yükümlülüklerinin,
b) Birleşme, bölünme veya hisse değişimine konu olan paylarının ya da varlık ve yükümlülüklerinin, 
c) Kanunun 4 üncü maddesinde sayılan faaliyetler dışındaki işlemlerden kaynaklanan gelir ya da giderlerinin belli bir tarihteki muhtemel değerinin bağımsız olarak belirlenmesidir. 

(2) Bu madde kapsamında yapılacak değerlemelerde, ilgisine göre, Türkiye Muhasebe Standartlarında ve 6/3/2006 tarihli ve 26100 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sermaye Piyasasında Uluslararası Değerleme Standartları Hakkında Tebliğde belirtilen değerlemeye ilişkin hükümler esas alınır
5582 sayılı Konut Finansmanı Sistemine İlişkin Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile yapılan düzenleme:
   MADDE 2 – 2004 sayılı Kanunun 128 inci maddesine ikinci fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
   “İcra dairesi, 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanununun 38/A maddesinin birinci fıkrasında tanımlanan konut finansmanından kaynaklanan alacaklar ile Toplu Konut İdaresi Başkanlığının rehinle temin edilmiş alacaklarının takibinde, satışı istenen taşınmaz için kıymet takdirini, aynı Kanunun 22 nci maddesinin birinci fıkrasının (r) bendi uyarınca yetki verilmiş kişi veya kurumlara yaptırır.”
   MADDE 3 – 2004 sayılı Kanunun 128/a maddesine birinci fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
   “2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanununun 38/A maddesinin birinci fıkrasında tanımlanan konut finansmanından kaynaklanan alacaklar ile Toplu Konut İdaresi Başkanlığının rehinle temin edilmiş alacaklarının takibinde, birinci fıkra uyarınca yaptırılmasına karar verilen bilirkişi incelemesi, aynı Kanunun 22 nci maddesinin birinci fıkrasının (r) bendi uyarınca yetki verilmiş kişi veya kurumlara yaptırılır.”
   MADDE 6 – 2004 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
   “GEÇİCİ MADDE 8 – Bu Kanunun 128 inci maddesinin üçüncü fıkrası ile 128/a maddesinin ikinci fıkrasının yürürlüğe girmesini izleyen üçüncü yılın sonuna kadar 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanununun 38/A maddesinin birinci fıkrasında tanımlanan konut finansmanından kaynaklanan alacaklar ile Toplu Konut İdaresi Başkanlığının rehinle temin edilmiş alacaklarının takibinde, taşınmaz için kıymet takdiri veya bilirkişi incelemesi, Sermaye Piyasası Kanununun 22 nci maddesinin birinci fıkrasının (r) bendi uyarınca gayrimenkul değerleme faaliyeti konusunda yetki verilmiş kişi veya kurumların yanı sıra diğer uzman bilirkişiler marifetiyle de yapılabilir.”
   MADDE 12 – 2499 sayılı Kanunun 38 inci maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki 38/A, 38/B ve 38/C maddeleri eklenmiştir.
   “Konut finansmanı
   MADDE 38/A – Konut finansmanı, konut edinmeleri amacıyla tüketicilere kredi kullandırılması, konutların finansal kiralama yoluyla tüketicilere kiralanması, sahip oldukları konutların teminatı altında tüketicilere kredi kullandırılmasıdır. Bu kapsamdaki kredilerin yeniden finansmanı amacıyla kullandırılan krediler de konut finansmanı kapsamındadır.
   Konut finansmanı kuruluşları konut finansmanı amacıyla doğrudan tüketiciye kredi kullandıran ya da finansal kiralama yapan bankalar ile Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından konut finansmanı faaliyetinde bulunması uygun görülen finansal kiralama şirketleri ve finansman şirketleridir. 
   Hazine Müsteşarlığı konut finansmanına ilişkin sigorta sözleşmeleri ile ilgili usûl ve esasları Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği’nin, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ise konut finansmanı kapsamındaki kredilerin yeniden finansmanına ilişkin usûl ve esasları Türkiye Bankalar Birliğinin görüşlerini alarak belirlemeye yetkilidir.
   Kurul (SPK), ihraç edilecek ipotekli sermaye piyasası araçlarının dayanağı veya teminatı olan kredi ve finansal kiralama alacakları için, kredi açılması veya finansal kiralama sözleşmesi yapılması, bu alacakların konut finansman fonu portföyüne alınması ya da ipotek teminatlı menkul kıymetlere dayanak oluşturan teminat havuzuna dahil edilmesi veya fon portföyüne alınan ya da teminat havuzuna dahil edilen alacakların yeniden değerlenmesi aşamalarında, konut değerlemesinin gayrimenkul değerleme faaliyeti konusunda yetki verilmiş kişi veya kurumlar tarafından yapılmış olmasını zorunlu tutmaya yetkilidir.
Yukarıda açıklandığı üzere ülkemizde değerleme hizmetleri ağırlıklı olarak Bankacılık sektöründe kredilerin teminatını oluşturan gayrimenkullerin değerlemesi şeklinde yürütülse de Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından “1 Kasım 2006 tarih ve 26333 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Bankalara Değerleme Hizmeti Verecek Kuruluşların Yetkilendirilmesi Ve Faaliyetleri Hakkında Yönetmelik” in 4. maddesinde tanımı net olarak yapılmıştır. Yine aynı yönetmelikte “Değerleme Uzmanı” tanımı da yapılarak eğitim ve tecrübe şatları belirtilmiştir. Yapılan düzenleme ile Konut Değerleme Uzmanlığı ve Gayrimenkul Değerleme Uzmanlığı alanında oluşmuş işleyiş tamamen değiştirilmekte ve söz konusu Lisansların daha kolay elde edilebilir hale geldiği, sınav geçme notlarının aşağı çekilmesi ve tecrübe şartının ortadan kaldırılması ile piyasaya yönelik riskli işlemlerin oluşabileceği bir sektörün önü açılmaktadır.

Bu kapsamda dava konusu tebliğ ile yapılan düzenlenmede “Sınav Konularının azaltılması”, “Geçme Notunun Düşürülmesi”, “Tecrübe Şartının Kaldırılması”, “SPK çalışanlarına Sınavsız Lisans  verilmesi” gibi uygulamalar hayata geçirilmeye çalışılsa da konunun önemi gereği işlemin uygulanması halinde telafisi güç veya imkansız zararların doğması söz konusu olup aşağıda yer alan düzenleme çerçevesinde yetki Sermaye Kurulu Başkanlığı’na aitse de T.C. Anayasasının “Anayasanın bağlayıcılığı ve üstünlüğü” başlıklı 11. Maddesinde düzenlenen “Anayasa hükümleri, yasama, yürütme ve yargı organlarını, idare makamlarını ve diğer kuruluş ve kişileri bağlayan temel hukuk kurallarıdır. Kanunlar Anayasaya aykırı olamaz” hükmü gereği düzenlemenin Yürütmesinin durdurulması ve iptali gerektiği kanaati ile talebimizi yinelemekteyiz.

   5528 sayılı kanuınun 10. Maddesi ile “2499 sayılı Kanunun 22 nci maddesinin birinci fıkrasının (r) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.”
   “r) Gayrimenkullerin değerlemesini yapabilecek değerleme kurumlarından sermaye piyasasında değerleme faaliyetinde bulunacaklara ilişkin şartları belirlemek ve bu şartlara uyan değerleme kurumlarını listeler halinde ilan etmek; bu Kanunun 38/A maddesinin birinci fıkrasında tanımlanan konut finansmanından kaynaklanan alacakların takibinde ve 38/A maddesinin dördüncü fıkrası çerçevesinde yapılacak değerlemelerde, ilgili taşınmaz için değerleme yapacak kişi ve kurumlara ilişkin şartları belirlemek ve bu şartlara uyan kişi ve kurumları listeler halinde ilan etmek,”  şeklinde Sermaye Piyasası Kurulu yetkilendirilmiş olup 2942 sayılı kanun yürürlükten kaldırılmış ve 6362 sayılı kanunun 139. maddesi  ile “28/7/1981 tarihli ve 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu yürürlükten kaldırılmıştır. Mevzuatta 2499 sayılı Kanun hükümlerine yapılan atıflar, bu Kanunun ilgili hükümlerine yapılmış sayılır” şeklinde düzenleme yapılmıştır.
   Ancak T.C. Anayasasının 124. Maddesi “ Başbakanlık, bakanlıklar ve kamu tüzelkişileri, kendi görev alanlarını ilgilendiren  kanunların ve tüzüklerin uygulanmasını sağlamak üzere ve bunlara aykırı olmamak şartıyla, yönetmelikler çıkarabilirler.” Hükmünde olup BDDK tarafından konuya ilişkin düzenleme Anayasamızda belirtilen düzenleyici idari işlem niteliğinde olan “Yönetmelik”le yapıldığı halde SPK tarafından düzenleme “adsız düzenleyici işlem”olarak tabir edilen Tebliğ ile yapılmış bu kapsamda uygulamada bilindiği üzere “yargı mercileri bir hukuk normunun üst hukuk normuna aykırılığı halinde söz konusu düzenlemeyi iptal etmektedir”  (Sayıştay dergisi 71 sayı) bu nedenle düzenlemenin yürütmesinin durdurulması ve tüm hukuki sonuçlarıyla birlikte iptalini talep etmekteyiz.
   Ayrıca; gerek 5582 sayıı kanunun 3. Maddesinde yer alan “2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanununun 38/A maddesinin birinci fıkrasında tanımlanan konut finansmanından kaynaklanan alacaklar ile Toplu Konut İdaresi Başkanlığının rehinle temin edilmiş alacaklarının takibinde, birinci fıkra uyarınca yaptırılmasına karar verilen bilirkişi incelemesi, aynı Kanunun 22 nci maddesinin birinci fıkrasının (r) bendi uyarınca yetki verilmiş kişi veya kurumlara yaptırılır.” hükmü gerekse;
    2942 sayılı Kamulaştırma kanununun 15. Maddesinde yer alan “(Ek fıkra: 16/5/2012-6306/12 md.) Sermaye Piyasası Kuruluna kayıtlı olarak faaliyet gösteren lisanslı değerleme kuruluşlarının isim ve adreslerini belirten listeler, her yıl ocak ayı içinde, ikinci fıkradaki mahkemelere bildirilmek üzere Sermaye Piyasası Kurulunca valiliklere gönderilir. Yeterli sayıda değerleme uzmanı bulunan yerlerde, 10 uncu maddede öngörülen değer tespitleri, bilirkişi sıfatıyla öncelikle Sermaye Piyasası Kurulundan lisanslı değerleme uzmanlarına, taşınmaz geliştirme konusunda yüksek lisans veya doktora yapmış olan uzmanlara yaptırılır” hükmü gereği Lisans Sahibi Uzmanların bilirkişilik yapabilmeleri mümkün kılınmıştır. 
Ancak tecrübe şartının kaldırılması halinde “Bölge Adliye Mahkemesi Adli Yargı Adalet Komisyonlarınca  Bilirkişi Listelerinin Düzenlenmesi Hakkında Yönetmelik”in “Listeye kabul şartları” başlıklı 7. Maddesinde yer alan “ b) Bilirkişilik yapacağı alanda en az üç yıllık meslekî deneyime sahip olmak” hükmüne de aykırılık teşkil edeceği ve mahkemelerde 3 yıllık deneyime sahip olmayan kişilerin bilirkişilik yapabileceği görülmektedir.
Yine Lisans Belgelerinden “Uzmanlığı” ibaresinin kaldırılması kanunlar ve yönetmeliklerde tanımlandığı şeklin dışına çıkılmasına sebebiyet verecektir. Değerleme işi uzmanlık alanı olup halen Lisans Sahibi Uzmanlar kanunla kurulmuş meslek örgütü olan “Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği”ne üye olarak faaliyet göstermektedir.
Bu kapsamda Gerek Eski Lisans belgeleri ile yeni Lisans belgelerinin değiştirilmesi gerekse eskiden lisans almış kişilerin lisans alma tarihi esas alınarak “Lisans yenileme eğitimine” tabi tutulmaları Hukuk devleti ilkeleri ile bağdaşmamakta olup kazanılmış haklara müdahale edilmesini getirmektedir. Kaldı ki bir taraftan kendi bünyesinde çalışanlara sınavsız lisans belgesi verip Lisans Yenileme Eğitiminden muaf tutmayı amaçlayan idare diğer taraftan harç yatırarak belge almış kişilerin yeni bir ücret karşılığında belgelerini yenilemelerini zorunlu kılmaktadır. 
Tüm bu işlemlerin “Sermaye Piyasası Lisanslama Sicil ve Eğitim Kuruluşu A.Ş. (SPL) sermaye piyasası alanında faaliyet gösterecek kuruluşlar ile sermaye piyasası kurumlarının yönetici ve diğer çalışanlarının mesleki yeterliliklerini, bilgi ve becerilerini tespit etmek için lisanslama sınavları yapmak, ilgili ihtisas alanları itibariyle mesleki yeterliliklerini gösterir lisans vermek, eğitim programları düzenlemek, sermaye piyasası çalışanlarının lisanslarını tutmak amacıyla kurulmuş” bir kuruluş tarafından yürütülecek olması halihazırda lisans sahibi olan kişilerin haklarının korunması yerine kar amacı ile hareket edildiğini göstermektedir. İdarenin bu tutumu hukukla bağdaşmamaktadır 
TALEP:
Tüm bu hukuki gerekçelerle yayımlanan tebliğin Başta Anayasa olmak üzere kanun ve yönetmeliklere aykırı olduğu; idari işlemin uygulanması halinde telafisi güç veya imkansız zararların doğacağı, bunun önüne geçilmesi amacıyla; Gayrimenkul Değerleme Uzmanlığı ve Konut Değerleme Uzmanlığı ile alakalı bölümlerinin tümünün yürütmesinin durdurulması ile iptalini talep etmekteyiz Ayrıca tebliğin 10. Maddesinin 2. Fıkarasının Anayasanın 10. Maddesine aykırı olması sebebiyle yürütmesinin durdurulması ve iptali ile 10/2 madde kapsamında verilen lisans belgelerinin iptalini; Gayrimenkul Değerleme Uzmanlığı ve Konut Değerleme Uzmanlığı ile alakalı bölümlerinin Eski tebliğde (Seri: VIII, No: 34) olduğu gibi devamını;
Ayrıca Sermaye Piyasası Kurulunun 19.08.2014 tarih 2014/24 sayılı Bülteninde yayımlanan “B. DUYURU VE İLKE KARARLARI” başlıklı “Kurulun i-SPK.128.7 (17.07.2014 tarihli ve 22/735 sayılı) sayılı ilke kararı” olarak duyurulan “Gayrimenkul Değerleme Uzmanları Ve Konut Değerleme Uzmanları İçin Aranan Tecrübe Koşulunun Uygulama Esasları” kararının “Ortak Düzenlemeler Bölümünde yer alan “Yukarıdaki bentler uyarınca 3 yıllık tecrübe şartını tevsik eden rapor sunamadığı veya diğer şartları taşımadığı için başvurusu kabul edilmeyen adaylar, Sermaye Piyasası Lisanslama Sicil ve Eğitim Kuruluşu A.Ş. tarafından düzenlenecek ve içeriği Kurulca onaylanacak mesleki uygulamalı eğitim programına katılmaları ve başarılı olmaları halinde tecrübe şartını sağlamış sayılacaklardır.” Bölümünün yürütmesinin durdurulması ve iptali ile bu fıkraya dayanarak tecrübe şartı sağlanmadan bu kapsamında verilen lisans belgelerinin iptalini,

Yüce mahkemenizden talep ederiz.28.08.2014

EK:1 Lisans Belgesi 
Ek:2 :Nüfus Cüzdanı Fotokopisi 

Hüseyin ÖZER

Kaynak : DeğerlemeUzmanlarıO bir eksper O bir canlı O bir sektör sevdalısı İşte karşınızda EksperMedia